Yhteistyö ja hankkeet

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet opistolla:

Mediakasvatushanke / Pomedia

Ilkka-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjanmaan Opiston mediakasvatushankkeen lopputuote Pomedia on osa Lukuliikettä. Mediakasvatusprojektin rahoitus on suurimmaksi osaksi peräisin Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuralta, mutta Pomedian kehitykseen on saatu valtionavustusta Opetushallitukseen alaiselta lukutaitoa edistävältä Lukuliikkeeltä.

Lukuliikkeen rahoitusta saaneiden hankkeet noudattavat seuraavia painopisteitä: lukutaidon ja lukuinnon kehittäminen sekä lukuharrastuksen edistäminen, lukemista edistävien rakenteiden luominen, nuorten syrjäytymistä ehkäisevä lukutaitotyö, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi sekä ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen.

Pomedia on pohjalaisopiskelijoille kehitetty verkkomedia, joka vastaa alueelliseen kehittämistarpeeseen ja jota voidaan mahdollisesti myös levittää ja hyödyntää kansallisesti lukutaitotyön ja lukutaidon edistämisessä Suomessa. Pyrimme hankkeella Lukuliikkeen tavoitteiden mukaan etenkin ”vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä”. Hankkeemme edistää etenkin medialukutaitoa ja monilukutaitoa.

Hankkeen rahoittajina ovat Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ja Opetushallitus / Lukuliike.

Hankkeen toteutusaika

08/2021-12/23

Lisätietoja

Hanna Hietikko, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 4164358, hanna.hietikko@epopisto.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on opetushallitus-300x95.png


Sote-tallihanke

Yhteistyössä Toiskan terapeuttisen tallin kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on kehittää sote-talli -kriteeristö, jonka pohjalta viranomainen voi helposti tehdä hankintapäätöksiä hankkiessaan hevosavusteisia palveluja asiakkailleen. Lisää tietoa hankkeesta löytyy täältä:

https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/sote-talli-hanke/

Hankkeen rahoittajana on ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaika

10/2022-12/23

Lisätietoja

Jonna Mäki-Rahko

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB-300x105.png


Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on Kansanopistoyhdistyksen koordinoima, 15:n kansanopiston yhteinen hanke, jonka tavoitteena on opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Etelä-Pohjanmaan Opiston painopiste opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa, ja opiston omina tavoitteina on esimerkiksi laatia osallisuuden kartta opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, lisätä opiskelijajäseniä opiston työryhmiin sekä kehittää työelämästä käsin opiskelevien osallistumismahdollisuuksia.

Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.

Hankkeen toteutusaika

12/2022-4/25

Lisätietoja

Terhi Silvendoin, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 550 7782, terhi.silvendoin@epopisto.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on opetushallitus-300x95.pngTutorit yhteisöllisen opiskeluhuollon tukena

Tutorhankkeen keskeinen tavoite on tutortoiminnan parantamisen ja kehittämisen avulla kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia, hyviä, tutkimusperusteisia toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennalta ehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Hankkeessa pyritään aktivoimaan tutoreita järjestämällä heille rekrytoinnin jälkeen koulutusta ja jatkuvaa ohjausta. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, mielenterveyden tukeminen ja parantaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä elementtejä. Tutortoiminta pyritään juurruttamaan osaksi Etelä-Pohjanmaan Opiston toiminnan arkea.

Toimenpiteinä hankkeessa on mm:

 1. Uusien tutoreiden rekrytointi ja kouluttaminen
 2. Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen Etelä-Pohjanmaan Opistoon
 3. Erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestäminen tutorvetoisesti
 4. Iltatoiminnan ohjaamisessa mukana oleminen

Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toteutusaika

01/2023-7/2024

Lisätietoja

Annamari Korkeakoski, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 637 tai annamari.korkeakoski@epopisto.fiMeaningful Encounters ME Merkityksellisiä kohtaamisia –
Ekososiaalisten käytänteiden kehittäminen kasvatus- ja ohjausalalla

ME hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille joustavat tavat kerryttää kansainvälisyysosaamista opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Eurooppaan.

Kansainvälinen kokemus tukee kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi, joiden kestävän kehityksen ja kulttuurien välisen toiminnan taidot vastaavat globalisoituvan työelämän osaamisvaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelijoiden valmiuksia toimia kieli- ja kulttuuritietoisesti edistäen yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintakulttuuria tulevina ohjausalan ammattilaisina. Tavoitteena on myös vertaisoppimisen kautta kehittää opiskelijan taitoja edistää aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista vihreää siirtymää työssään. Henkilöstön liikkuvuusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkintojen viitekehysten suhteuttamisesta toisiinsa ja työelämän erityispiirteistä kumppanimaiden välillä. Tämä mahdollistaa laadukkaiden ja työelämälähtöisten liikkuvuusjaksojen toteuttamisen opiskelijoille.

 1. Erilaisilla liikkuvuustoimilla mahdollistetaan joustavat ja yksilölliset polut kerryttää osaamistaan kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tämä tukee opiskelijan mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja työelämään.
 1. Hankkeen kansainvälisten kumppaneiden osaamisessa painottuvat kestävän kehityksen sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Näin liikkuvuusjaksoille osallistuvat opiskelijat ja opettajat voivat kehittää omaa ekososiaalista osaamistaan.
 2. Opettajien kansainvälisen vertaisoppimisen kautta vahvistamme opettajien kansainvälisyysvalmiuksia ja kehitämme liikkuvuusjaksojen työelämävastaavuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tämä tukee laadukkaiden liikkuvuustoimien järjestämistä.


Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen toteutusaika

08/2022-01/2024

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi


Opitaan elämään yhdessä

Opitaan elämään yhdessä -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomea äidinkielenään puhuvien yhteistyötä ja ystävyyttä Ilmajoella. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto, jossa opiskelee yli 50 maahanmuuttajaa. Opiston yhteistyökumppaneina ovat paikalliset kansalaisjärjestöt, jotka järjestävät erilaisia ystävätoiminnan muotoja. Kohtaaminen toteutuu yhdessä tekemällä ja tutustumalla suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja luontoon.

Hanke on alueellinen kehittämishanke, jota rahoittaa Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry.

Hankkeen tavoitteet

 • Lisätä verkostoitumista ja soveltuvia kielitaidon kehittymiseen liittyviä toimintoja maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä Ilmajoella
 • Luoda toimintaa ja kanavia maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, jotka mahdollistavat pysyvät hyvät ihmissuhteet ja tiedon saamisen toisista kulttuureista
 • Luoda mahdollisuuksia verkostoitumiseen, joka vaikuttaa työllistymiseen
 • Järjestää INFO- ja keskusteluhetkiä, joissa maahanmuuttajia informoidaan ja kerrotaan tärkeistä asioista, tarpeellisista taidoista ja lähestymistavoista työelämään Suomessa
 • Luoda ja toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja ja toimintoja, joiden avulla ystävystymisen siteet eri ikäryhmien ja kulttuurien välillä vahvistuvat, joista tulee positiivinen vaikutus hyvinvointiin, mielenterveyteen ja arkielämään
 • Vaihtaa parhaita käytäntöjä vuorovaikutuksen aikana, joka tukee henkilökohtaista kehitystä sekä persoonana että ammatillisesti
 • Järjestää keskusteluhetkiä tai esityksiä, joiden avulla maahanmuuttajat saavat tietoa vapaanajanviettotavoista ja harrastuksista, joita voi harjoitella tällaisissa pienissä kaupungeissa ja kylissä.
 • Nämä kaikki asiat yhdessä vaikuttavat myös opiskelijoiden halukkuuteen rakentaa tulevaisuutta Etelä-Pohjanmaalla opiskeluiden jälkeen ja jäämiseen Etelä-Pohjanmaan pysyvinä asukkaina.

Hankkeen toteutusaika

1/2022 – 12/2023

Lisätietoja

Elina Baibarak, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 330 8933 tai elina.baibarak@epopisto.fi

Siirry Opitaan elämään yhdessä -hankkeen Facebook-sivulle!

 

                                      

 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)

Hanke keskittyy Etelä-Pohjanmaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutusta vastaavaan työllistymiseen. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien keskeiseksi työllistymisen esteeksi on tunnistettu heikko suomen kielen taito koulutusta vastaavan työpaikan vaatimaan suomen kielen taitoon verrattuna. Hankkeessa kehitetään erityistä yksilölliseen opetukseen ja oppimiseen perustuvaa kielikoulutusmallia, joka huomio oppijan omat eriytyneet tarpeet sekä alueen työmarkkinoiden asettamat vaatimukset.

Tavoitteena on myös kehittää alueellista palvelupolkua, joka auttaa korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia löytämään täydennys- ja jatko-opintoreittejä sekä tunnistamaan Suomen ulkopuolella hankittua osaamista ja hankkimaan sille kansallisen tunnustamisen.

Hanke on konsortiohanke, jota johtaa Siirtolaisuusinstituutti (Seinäjoen toimipiste) ja jonka partnereina ovat Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen järjestämää koulutusta markkinoidaan nimellä Aara-koulutus, jolle on rakennettu omat verkkosivut.

Hankkeen toteutusaika

6/2021-12/2023

Lisätietoja

Lisätietoa hankkeen järjestämästä koulutuksesta kiinnostuneille: https://aara-ohjaus.fi/

Iiris Mäkinen, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5649 tai iiris.makinen@epopisto.fi
Maija Mäkiviinikka, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 357 6544 tai maija.makiviinikka@epopisto.fi
Alina Eteläaho, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5607 tai alina.etelaaho@epopisto.fi


 

Learn YoWo2
Network for Learning Together in Youth Work – verkostohanke

Kyseessä on jatkohanke Learn YoWo1- hankkeelle. Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa. Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hanke tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille myös verkostoitumismahdollisuuksia, ja vahvistaa näin kansainvälisiä yhteistyösuhteita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kansainvälistää koko nuorisotyön kenttää.

Hankkeen toteutusaika

08/2020-12/2023

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fiLearn YoWo3
Network for Learning Together in Youth Work – verkostohanke

Kyseessä on jatkohanke Learn YoWo2- hankkeelle. Sisällöllisesti hanke jatkaa YoWo2-hankeen teemojen kehittämistä verkostoyhteistyönä.

Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa. Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hankeverkostossa on mukana 10 Kasvatus- ja ohjausalan koulutusta tarjoavaa oppilaitosta. Hankkeen hallinnosta vastaa Allianssin nuorisovaihto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen toteutusaika

06/2023- 08/2024

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fiTienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa

Suomen Kansanopistoyhdistys on yhdessä Sataedun koordinoiman VASKI-hankkeen ja Gradian kanssa mukana Suomen ympäristöopisto Syklin koordinoimassa Tienviitat vihreään siirtymään kansanopistossa –hankkeessa.  

Kaksivuotisella hankkeella viitoitetaan kansanopistojen tietä kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä edistäen vahvasti kokonaisvaltaisen toimintakulttuurin muutosta Agenda2030-tavoitteiden toteutumiseksi ammatillisessa koulutuksessa.  Hankkeessa on mukana viisi kansanopistoa, jotka ovat Turun kristillinen opisto, Kanneljärven opisto, Jyväskylän kristillinen opisto, Etelä-Pohjanmaan opisto, Kalajoen kristillinen opisto.

Kehittämistyötä toteutetaan yhteistyöllä, kokemuksia jakamalla ja asiantuntijoiden tuella. Yhteiskehittämisen tavoitteet jakautuvat neljään osa-alueeseen. 

 1. Määritetään nykyinen hiilijalanjälki, jonka avulla tehdään päästövähennystavoitteet.
 2. Osallistetaan sidosryhmät luomaan yhteinen tilannekuva vihreän siirtymän tavoitteesta, sen vaiheista ja keinoista.
 3. Kehitetään ilmastovastuun ja kestävän kehityksen opinpolkuja, oppisisältöjä ja menetelmiä.
 4. Luodaan vihreän siirtymän tiekartta ja konseptoidaan johtamisen työkalut seurannan tueksi.

Hiilijalanjäljen pienentäminen ja kestävän kehityksen kädenjäljen kasvattaminen kansanopistoissa ovat hankkeen keskeiset tavoitteet, jotka saavutetaan kehittämällä yhdenmukaisia toimintatapoja, vahvistamalla henkilöstön osaamista sekä pilotoimalla käytännön ratkaisuja opistojen arjessa. Hankkeeseen osallistetaan organisaation johto, henkilöstö, opiskelijat ja työelämä yhteiskehittämään kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta tukevia toimintatapoja.

Yhteiskehittämisen tuloksena syntyy käytännön ratkaisuja opetukseen sekä yhteinen kansanopistojen vihreän siirtymän suunnitelma ja sitä tukevat johtamisen ja seurannan työkalut.  Suunnitelma tähtää ihmisten, yhteiskunnan ja luonnon hyvinvoinnin vahvistamiseen toiminnan kaikilla tasoilla. Opistojen kädenjäljen kasvattamisen käytännön ratkaisut liittyvät työelämäyhteistyöhön sekä kestävän kehityksen, ilmastovastuullisen toiminnan ja kiertotalouden opinpolkujen ja menetelmien kehittämiseen.

Kansanopistoyhdistys tiedottaa hankkeen etenemisestä ja tuotoksista kansanopistoja. Kehitetyt toimintamallit saatetaan näin kaikkien kansanopistojen hyödynnettäviksi.

Hankkeen toteutusaika

12/2021- 12/2023

Lisätietoja

Minna Kansanaho, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 0500 868 423 tai minna.kansanaho@epopisto.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on opetushallitus-300x95.pngKlassisen nuorisotyön koordinointi

Klassisen nuorisotyön (kunnallisen perusnuorisotyön) koordinointihankkeen tarkoituksena on tukea nuorisotyön osaamisen kehittämistä, kehittää nuorisotyön laatua ja viestiä alan toiminnasta. Aluehallintovirasto rahoittaa nuorisotyön alueellista koordinointia nuorisoalan alueellisen ja paikallisen toiminnan kehittäminen -avustusmuodolla. Avustus haetaan uudelleen vuosittain.

Aluekoordinointi on aloitettu elokuussa 2019. Hankkeen toiminta-alueena on Etelä-Pohjanmaa sekä suomenkielinen Pohjanmaa.

Koordinoinnin tehtävänä on:

 1. Luoda kunnallisen perusnuorisotyön alueellinen verkosto, ylläpitää verkostoa ja edistää verkoston sisäistä yhteistyötä.
  1. Verkosto mahdollistaa kohtaamista, tiedon jakamista, yhteisen tiedon tuottamista ja sitä kautta ajanhermolla pysymisen sekä alueellisen nuorisotyön kehittämisen.
  2. Verkoston avulla voidaan tukea alan toimijoita alueella, huomioiden myös pienien kuntien toimijat. Verkosto luo vertaistuellisen kanavan, jolla voidaan lisätä työhyvinvointia ja vahvistaa myös ammatti-identiteettiä.
 2. Järjestää alueensa alan tapaamisia ja yhteisiä tilaisuuksia, tehdä yhteistyötä alan osaamiskeskuksen ja aluehallintoviraston kanssa
  1. Koordinaattori järjestää erilaisia verkostopäiviä joko laajasti nuorisotyön rajat ylittäen tai esim. jonkun työmuodon toimijoille erikseen (esim. koulunuorisotyö)
  2. Vuoden päätapahtuma, Alueelliset nuorisotyöpäivät, järjestetään yhteistyössä AVI:n kanssa aina elokuussa
  3. koordinaattori on mukana erilaisissa pienverkostoissa, kuten nuorisotyön seutukunnallisissa yhteistyötapaamisissa. Koordinaattori tapaa nuorisotyön toimijoita myös heidän omalla kentällään kuntavierailujen muodossa
  4. Koordinaattori toimii tiiviissä yhteistyössä oman alueen (Länsi- ja Sisä-Suomen) AVI:n kanssa sekä Pohjanmaiden maakuntien muiden perusnuorisotyön, etsivän nuorisotyön sekä nuorten työpajatoiminnan koordinaattoreiden kanssa.
  5. Koordinaattori on mukana valtakunnallisessa aluekoordinaattoreiden yhteistyöryhmässä. Aluekoordinaattoreiden yhteistyöryhmä tuottaa valtakunnallista nuorisotyön tilannekuvaa ja nostaa esille mm. työn toimivia käytänteitä, työn haasteita ja kehittämisen paikkoja. Yhteistyöryhmällä on yhteys nuorisotyön valtakunnallisten osaamiskeskusten kanssa.

Hankkeen toteutusaika

1-12/2023

Lisätietoja

Tuija Palomäki, aluekoordinaattori, puh. 0400 724 584 tai tuija.palomaki@epopisto.fi

Nuorisotyön alueellinen koordinointi/ AVI:
https://avi.fi/tietoa-meista/tehtavamme/opetus-ja-kulttuuri/nuorisotoimi/nuorisotyo-kunnissa


Kielen oppimisen mahdollisuudet yhteisöissä

Kielen oppimisen mahdollisuudet yhteisöissä on Erasmus+ -hanke, jonka tavoitteita ovat muualta Suomeen muuttaneiden opiskelijoiden kieli- ja kulttuuritaidon edistäminen, heidän ja paikallisen väestön osallisuuden edistäminen sekä kielen opetuksen menetelmien monipuolistaminen.

Hanke mahdollistaa henkilökunnan liikkuvuuden yhteistyöoppilaitokseen Espanjaan. Ulkomaanliikkuvuus parantaa henkilökunnan kieli- ja kulttuurikoulutustyössä välttämätöntä kansainvälisyysosaamista ja kotoutumisen tukemisen taitoja sekä monipuolistaa opetusmenetelmiä. Liikkuvuusjaksolta saatujen kokemusten pohjalta toteutetaan toimintoja, jotka tuovat yhteen opiston opiskelijoita ja lähiseudun paikallista väestöä ja lisäävät molempien ryhmien osallisuutta.

Hankkeen hallinnosta vastaa Etelä-Pohjanmaan Opisto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen toteutusaika

9/2023 – 2/2024

Lisätietoja

Johanna Pensas, Etelä-Pohjanmaan opisto, puh. 044 432 5634, johanna.pensas@epopisto.fi
Iiris Mäkinen, Etelä-Pohjanmaan opisto, puh. 044 432 5649, iiris.makinen@epopisto.fi
Elina Baibarak, Etelä-Pohjanmaan opisto, puh. 050 330 8933, elina.baibarak@epopisto.fiDrone-keskushanke

Etelä-Pohjanmaan Opiston hallinnoiman Drone-keskushankkeen tavoitteena on tukea yritystoiminnan ja liikenneinfrastruktuurin kehittymistä luomalla alueellinen dronealan osaamiskeskus. Hanke toteutetaan ryhmähankkeena Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedun kanssa.

Keskeinen osa hanketta on uuden teknologian joustava käyttöönotto, ja uusien innovatiivisten ratkaisujen hakeminen droneteknologian alalta. Etelä-Pohjanmaan Opiston ja Sedun tavoitteena on hakea elinkeinoelämän tarpeista lähteviä ratkaisuja ja toimintatapoja jatkuvasti kehittyvän droneteknologian hyödyntämiseksi. Jotta tämä olisi mahdollista, luodaan Etelä-Pohjanmaan Opistolle monipuolinen testaus-, koulutus- ja oppimisympäristö, jonka avulla voidaan tutkia ja pilotoida droneteknologiaan liittyviä toimintamalleja.

Droneteknologian koulutuksen avulla on parhaimmillaan mahdollisuus lisätä maakunnan vetovoimaa, koska toistaiseksi vastaavaa koulutus- ja oppimisympäristöä ei ole muualla toteutettu. Droneteknologia tukee myös osaltaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä, kun tulevaisuudessa raskaampi lentokalusto voidaan korvata erilaisilla dronesovelluksilla.

Hankkeen toteutusaika

10/2022 – 7/2025

Lisätietoja

Kari Tuomi, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 336 9744 tai kari.tuomi@epopisto.fi


KOMEETTA – Osaamispalveluja kone-, metalli- ja automaatioalalle

KOMEETTA on eri koulutusasteiden ja työelämän yhteinen koulutus- ja kehittämishanke, joka etsii ratkaisuja Etelä-Pohjanmaan alueen kone-, metalli- ja automaatioalan kohtaanto-ongelmaan ja osaajapulaan.

Hankkeessa kehitetään uudenlaista yhteistyötä ja konseptointia eri asteiden oppilaitosten ja työelämän kesken koulutusten järjestämisessä: uusia menetelmiä, toteutus- ja yhteistyömalleja sekä eri koulutusasteiden sisältöjä yhdistävät kokonaisuudet.

Tavoitteena on alueen kone-, metalli- ja automaatioteollisuuden toimijoiden osaamistarpeiden kartoitus sekä osaamispalvelujen kehittäminen erityisesti henkilöille, joille työllistymisen, työssä tarvittavan osaamisen tai uralla etenemisen kannalta on suurin hyöty.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat työssä olevat, erityisesti kone-, metalli- ja automaatioalalla työskentelevät henkilöt sekä työvoiman ulkopuolella olevat henkilöt mm. epätyypillisissä työsuhteissa olevat, perusasteen koulutuksen varassa olevat, maahanmuuttajat ja eläkeläiset (60+ väestö).

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus, RRF-rahoitus (EU:n elpymisvälinerahoitus)

Toimenpiteet

Hankkeessa laaditaan toteuttajien yhteinen koulutustarjotin.

Muita toimenpiteitä ovat osaamistarpeiden kartoittaminen sekä osaamispalvelujen kehittäminen ja osaamisen tunnistaminen, monimuotoiset ohjauspalvelut, ohjausjatkumo sekä tukitoimet (mm. kieli ja kulttuuri, työelämätaidot, oppimisvalmiudet, matematiikka, viestintä, digitaidot)

Tulokset

 • Eri koulutusasteiden ja työelämän yhteinen toimintamalli yhteinen koulutustarjotin
 • Monimuotoiset osaamis- ohjaus- ja tukipalvelut
 • Osaamisen ja koulutustason kohoaminen
 • Työmarkkina-asema vahvistuminen
 • Oppimisvalmiudet paranevat

Toteuttajat

Hankkeen päätoteuttajana toimii Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Sedu. Hankkeen osatoteuttajina toimivat Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK, Tampereen yliopisto/ Seinäjoen yliopistokeskus UCS ja Etelä-Pohjanmaan Opisto.

Hankkeen toteutusaika

28.06.2023 – 30.03.2025

Lisätietoja

Päivi Sirkka, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5638, paivi.sirkka@epopisto.fi
Merja Kaateikko, Sedu, puh. 040 868 0834, merja.kaateikko@sedu.fi

Jaa sivu