Yhteistyö ja hankkeet

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet opistolla:

Tutorit yhteisöllisen opiskeluhuollon tukena

Tutorhankkeen keskeinen tavoite on tutortoiminnan parantamisen ja kehittämisen avulla kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia, hyviä, tutkimusperusteisia toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennalta ehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Hankkeessa pyritään aktivoimaan tutoreita järjestämällä heille rekrytoinnin jälkeen koulutusta ja jatkuvaa ohjausta. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, mielenterveyden tukeminen ja parantaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä elementtejä. Tutortoiminta pyritään juurruttamaan osaksi Etelä-Pohjanmaan Opiston toiminnan arkea.

Toimenpiteinä hankkeessa on mm:

 1. Uusien tutoreiden rekrytointi ja kouluttaminen
 2. Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen Etelä-Pohjanmaan Opistoon
 3. Erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestäminen tutorvetoisesti
 4. Iltatoiminnan ohjaamisessa mukana oleminen

 

Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toteutusaika

01/2023-12/2023

Lisätietoja

Annamari Korkeakoski, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 637 tai annamari.korkeakoski@epopisto.fi

 

Meaningful Encounters ME Merkityksellisiä kohtaamisia – Ekososiaalisten käytänteiden kehittäminen kasvatus- ja ohjausalalla

ME hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille joustavat tavat kerryttää kansainvälisyysosaamista opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Eurooppaan.

Kansainvälinen kokemus tukee kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi, joiden kestävän kehityksen ja kulttuurien välisen toiminnan taidot vastaavat globalisoituvan työelämän osaamisvaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelijoiden valmiuksia toimia kieli- ja kulttuuritietoisesti edistäen yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintakulttuuria tulevina ohjausalan ammattilaisina. Tavoitteena on myös vertaisoppimisen kautta kehittää opiskelijan taitoja edistää aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista vihreää siirtymää työssään. Henkilöstön liikkuvuusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkintojen viitekehysten suhteuttamisesta toisiinsa ja työelämän erityispiirteistä kumppanimaiden välillä. Tämä mahdollistaa laadukkaiden ja työelämälähtöisten liikkuvuusjaksojen toteuttamisen opiskelijoille.

 1. Erilaisilla liikkuvuustoimilla mahdollistetaan joustavat ja yksilölliset polut kerryttää osaamistaan kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tämä tukee opiskelijan mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja työelämään.
 1. Hankkeen kansainvälisten kumppaneiden osaamisessa painottuvat kestävän kehityksen sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Näin liikkuvuusjaksoille osallistuvat opiskelijat ja opettajat voivat kehittää omaa ekososiaalista osaamistaan.
 2. Opettajien kansainvälisen vertaisoppimisen kautta vahvistamme opettajien kansainvälisyysvalmiuksia ja kehitämme liikkuvuusjaksojen työelämävastaavuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tämä tukee laadukkaiden liikkuvuustoimien järjestämistä.

Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen toteutusaika

08/2022-01/2024

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

 

Opitaan elämään yhdessä

Opitaan elämään yhdessä -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomea äidinkielenään puhuvien yhteistyötä ja ystävyyttä Ilmajoella. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto, jossa opiskelee yli 50 maahanmuuttajaa. Opiston yhteistyökumppaneina ovat paikalliset kansalaisjärjestöt, jotka järjestävät erilaisia ystävätoiminnan muotoja. Kohtaaminen toteutuu yhdessä tekemällä ja tutustumalla suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja luontoon.

Hanke on alueellinen kehittämishanke, jota rahoittaa Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry.

Hankkeen tavoitteet

 • Lisätä verkostoitumista ja soveltuvia kielitaidon kehittymiseen liittyviä toimintoja maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä Ilmajoella
 • Luoda toimintaa ja kanavia maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, jotka mahdollistavat pysyvät hyvät ihmissuhteet ja tiedon saamisen toisista kulttuureista
 • Luoda mahdollisuuksia verkostoitumiseen, joka vaikuttaa työllistymiseen
 • Järjestää INFO- ja keskusteluhetkiä, joissa maahanmuuttajia informoidaan ja kerrotaan tärkeistä asioista, tarpeellisista taidoista ja lähestymistavoista työelämään Suomessa
 • Luoda ja toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja ja toimintoja, joiden avulla ystävystymisen siteet eri ikäryhmien ja kulttuurien välillä vahvistuvat, joista tulee positiivinen vaikutus hyvinvointiin, mielenterveyteen ja arkielämään
 • Vaihtaa parhaita käytäntöjä vuorovaikutuksen aikana, joka tukee henkilökohtaista kehitystä sekä persoonana että ammatillisesti
 • Järjestää keskusteluhetkiä tai esityksiä, joiden avulla maahanmuuttajat saavat tietoa vapaanajanviettotavoista ja harrastuksista, joita voi harjoitella tällaisissa pienissä kaupungeissa ja kylissä.
 • Nämä kaikki asiat yhdessä vaikuttavat myös opiskelijoiden halukkuuteen rakentaa tulevaisuutta Etelä-Pohjanmaalla opiskeluiden jälkeen ja jäämiseen Etelä-Pohjanmaan pysyvinä asukkaina.

Hankkeen toteutusaika

1/2022 – 12/2023

Lisätietoja

Elina Baibarak, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 330 8933 tai elina.baibarak@epopisto.fi

Siirry Opitaan elämään yhdessä -hankkeen Facebook-sivulle!

 

                                      

 Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)

Hanke keskittyy Etelä-Pohjanmaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutusta vastaavaan työllistymiseen. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien keskeiseksi työllistymisen esteeksi on tunnistettu heikko suomen kielen taito koulutusta vastaavan työpaikan vaatimaan suomen kielen taitoon verrattuna. Hankkeessa kehitetään erityistä yksilölliseen opetukseen ja oppimiseen perustuvaa kielikoulutusmallia, joka huomio oppijan omat eriytyneet tarpeet sekä alueen työmarkkinoiden asettamat vaatimukset.

Tavoitteena on myös kehittää alueellista palvelupolkua, joka auttaa korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia löytämään täydennys- ja jatko-opintoreittejä sekä tunnistamaan Suomen ulkopuolella hankittua osaamista ja hankkimaan sille kansallisen tunnustamisen.

Hanke on konsortiohanke, jota johtaa Siirtolaisuusinstituutti (Seinäjoen toimipiste) ja jonka partnereina ovat Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen järjestämää koulutusta markkinoidaan nimellä Aara-koulutus, jolle on rakennettu omat verkkosivut.

Hankkeen toteutusaika

6/2021-8/2023

Lisätietoja

Lisätietoa hankkeen järjestämästä koulutuksesta kiinnostuneille: https://aara-ohjaus.fi/

Iiris Mäkinen, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5649 tai iiris.makinen@epopisto.fi
Maija Mäkiviinikka, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 357 6544 tai maija.makiviinikka@epopisto.fi
Alina Eteläaho, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5607 tai alina.etelaaho@epopisto.fi

 


 

Learn YoWo2
Network for Learning Together in Youth Work – verkostohanke

Kyseessä on jatkohanke Learn YoWo1- hankkeelle. Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa. Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hanke tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille myös verkostoitumismahdollisuuksia, ja vahvistaa näin kansainvälisiä yhteistyösuhteita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kansainvälistää koko nuorisotyön kenttää.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.nuorisovaihto.fi/network-learning-together-youth-work

Hankkeen toteutusaika

08/2020-12/2023

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

 

 

Päättyneitä hankkeita:

 

See me! Towards a Professional Encounter of Customers – verkostohanke

Etelä-Pohjanmaan Opisto on mukana Sanare-verkostossa. Verkostoon kuuluu kasvatus- ja ohjausalan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavia oppilaitoksia ympäri Suomen. Verkoston kansallisia partnereita ovat opiston lisäksi: SDO, Lappia, Redu, Jedu ja Salpaus. Salpaus toimii verkostohankkeen koordinaattorina. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa opiskelijoille joustavat tavat kerryttää kansainvälisyysosaamista opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Eurooppaan.

Hankkeen toteutusaika

08/2020-07/2022

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

 

Miten opettaa kansanopistossa?

Etelä-Pohjanmaan Opisto, Alkio-opisto ja Suomen Kansanopistoyhdistys järjestävät vuosien 2019-2021 aikana opintokokonaisuuden: Miten opettaa kansanopistossa? Koulutus on tarkoitettu koko kansanopistokentän henkilöstölle. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä kansanopistopedagogiikasta ja siitä, miten sitä toteutetaan. Hanketta rahoittaa Opetushallitus.

Opintokokonaisuuden laajuus on 12 op ja se järjestetään vuosien 2019-2021 aikana. Neljässä opintojaksossa perehdytään yhteisöllisiin menetelmiin kansanopistossa, opiskelijan ohjauksen kansanopistossa, kansanopiston erityispiirteisiin Ruotsissa ja Tanskan kansanopiston yhteisölliseen pedagogiikkaan. Tavoitteena on parantaa kansanopistojen henkilöstön pedagogista osaamista yhteisöllisissä menetelmissä ja luoda valtakuntaan kansanopistojen yhteisöllisen pedagogiikan yhteyshenkilöstö. Mukaan toivotaan erityisesti uusia tai hiljattain aloittaneita opettajia, rehtoreita ja muuta henkilöstöä.

Opintojaksoja on neljä, joista jokaiseen ilmoittaudutaan erikseen:

 • I Kansanopiston yhteisölliset pedagogiset menetelmät 3 op, 23.10.2019 ja 3.12.2019
 • II Opiskelijan ohjaus kansanopistossa 3 op, 23.-24.1.2020 ja 20.3.2020
 • III Folkhögskolan som särskild utbildningsform 1,5 op, 2.12. ja 9.-10.12.2020 – KATSO ESITE! (PDF)
 • IV Højskole pædagogik, 4,5 op, kevät 2021

Opintojaksot toteutetaan lähi- ja etä/verkko-opetuksena.

Hankkeen toteutusaika

31.5.2021 saakka

Lisätietoja

Tuija Jaakonaho, apulaisrehtori, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 338 5802 tai tuija.jaakoaho@epopisto.fi

MITEN OPETTAA KANSANOPISTOSSA? – HANKKEEN ESITE (PDF)

 

          

Jaa sivu