Yhteistyö ja hankkeet

ep-lintu

Etusivu » Tietoa meistä » Yhteistyö ja hankkeet

Tällä hetkellä käynnissä olevat hankkeet opistolla:

Mediakasvatushanke / Pomedia

Ilkka-Pohjalaisen ja Etelä-Pohjanmaan Opiston mediakasvatushankkeen lopputuote Pomedia on osa Lukuliikettä. Mediakasvatusprojektin rahoitus on suurimmaksi osaksi peräisin Etelä-Pohjanmaan Lehtiseuralta, mutta Pomedian kehitykseen on saatu valtionavustusta Opetushallitukseen alaiselta lukutaitoa edistävältä Lukuliikkeeltä.

Lukuliikkeen rahoitusta saaneiden hankkeet noudattavat seuraavia painopisteitä: lukutaidon ja lukuinnon kehittäminen sekä lukuharrastuksen edistäminen, lukemista edistävien rakenteiden luominen, nuorten syrjäytymistä ehkäisevä lukutaitotyö, kasvuyhteisöjen aktivoiminen lukemisen tueksi sekä ammattilaisten osaamisen ja yhteistyön vahvistaminen.

Pomedia on pohjalaisopiskelijoille kehitetty verkkomedia, joka vastaa alueelliseen kehittämistarpeeseen ja jota voidaan mahdollisesti myös levittää ja hyödyntää kansallisesti lukutaitotyön ja lukutaidon edistämisessä Suomessa. Pyrimme hankkeella Lukuliikkeen tavoitteiden mukaan etenkin ”vahvistamaan nuorten ja aikuisten lukutaitoa kiinnittämällä heidät osaksi yhteiskuntaa ja ehkäisemällä syrjäytymistä”. Hankkeemme edistää etenkin medialukutaitoa ja monilukutaitoa.

Hankkeen rahoittajina ovat Etelä-Pohjanmaan Lehtiseura ja Opetushallitus / Lukuliike.

Hankkeen toteutusaika

08/2021-12/23

Lisätietoja

Hanna Hietikko, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 4164358, hanna.hietikko@epopisto.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on opetushallitus-300x95.png

Sote-tallihanke

Yhteistyössä Toiskan terapeuttisen tallin kanssa toteutettavan hankkeen tavoitteena on kehittää sote-talli -kriteeristö, jonka pohjalta viranomainen voi helposti tehdä hankintapäätöksiä hankkiessaan hevosavusteisia palveluja asiakkailleen. Lisää tietoa hankkeesta löytyy täältä:

https://maaseutuverkosto.fi/hankkeet/sote-talli-hanke/

Hankkeen rahoittajana on ELY-keskus.

Hankkeen toteutusaika

10/2022-12/23

Lisätietoja

Jonna Mäki-Rahko

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on ELY_LA01_Logo___FI_B3___RGB-300x105.png

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus

Sosiaalisesti kestävä ammatillinen koulutus on Kansanopistoyhdistyksen koordinoima, 15:n kansanopiston yhteinen hanke, jonka tavoitteena on opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantaminen, oppilaitosyhteisön hyvinvoinnin tukeminen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä hyvinvointijohtamisen kehittäminen. Etelä-Pohjanmaan Opiston painopiste opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien parantamisessa, ja opiston omina tavoitteina on esimerkiksi laatia osallisuuden kartta opiskelijoiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista, lisätä opiskelijajäseniä opiston työryhmiin sekä kehittää työelämästä käsin opiskelevien osallistumismahdollisuuksia.

Hankkeen rahoittajana on Opetushallitus.

Hankkeen toteutusaika

12/2022-4/25

Lisätietoja

Terhi Silvendoin, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 550 7782, terhi.silvendoin@epopisto.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on opetushallitus-300x95.png

Tutorit yhteisöllisen opiskeluhuollon tukena

Tutorhankkeen keskeinen tavoite on tutortoiminnan parantamisen ja kehittämisen avulla kehittää yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintamalleja ja menetelmiä. Hankkeessa hyödynnetään jo olemassa olevia, hyviä, tutkimusperusteisia toimintamalleja.

Hankkeen tavoitteena on, että yhteisöllisen opiskeluhuollon ennalta ehkäisevä tuki sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhainen tuki ovat kaikkien opiskelijoiden saatavilla yksilöllisten tarpeiden mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Hankkeessa pyritään aktivoimaan tutoreita järjestämällä heille rekrytoinnin jälkeen koulutusta ja jatkuvaa ohjausta. Vuorovaikutustaitojen kehittäminen, mielenterveyden tukeminen ja parantaminen sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä elementtejä. Tutortoiminta pyritään juurruttamaan osaksi Etelä-Pohjanmaan Opiston toiminnan arkea.

Toimenpiteinä hankkeessa on mm:

 1. Uusien tutoreiden rekrytointi ja kouluttaminen
 2. Uusien opiskelijoiden tutustuttaminen Etelä-Pohjanmaan Opistoon
 3. Erilaisten tempausten ja tapahtumien järjestäminen tutorvetoisesti
 4. Iltatoiminnan ohjaamisessa mukana oleminen

Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hankkeen toteutusaika

01/2023-12/2023

Lisätietoja

Annamari Korkeakoski, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 637 tai annamari.korkeakoski@epopisto.fi

Yhteisöllisyyden ja osallisuuden kehittäminen monikulttuurisessa kanssakäymisessä 

Hankkeen keskeinen tavoite on tarjota opiskelijalle oppimiskokemus toiminnasta vieraassa kulttuuriympäristössä vertaistensa kanssa. Opiskelijat:

 • saavat mahdollisuuden tavata vertaisia opiskelijoita vieraassa kulttuurissa ja oppia vuorovaikutustaitoja heidän kanssaan.
 • voivat kommunikoida vieraalla kielellä, tutustua toisiinsa ja erilaiseen kulttuuriin.
 • saavat käyttää vierasta kieltä vapaassa tilanteessa oppitunnin ulkopuolella ja sitoa teoria käytäntöön.
 • oppivat uutta opintovierailujen yhteydessä nähdessään työelämän ja opiskelun erilaisia tapoja ja muotoja.

Lisäksi opiskelijat:

 • oppivat edustamaan omaa kulttuuriaan ulkomailla.
 • ymmärtävät vastaanottavan yhteiskunnan monimuotoisuutta
 • kehittävät vuorovaikutus- ja viestintätaitojaan siten, että heistä tulee aktiivisempia eurooppalaisia osallistujia.
 • kehittävät suullista ja kirjallista kielitaitoaan
 • kehittävät itseluottamusta ja itsetuntoa, mikä auttaa ja rohkaisee elämässä eteenpäin.

Kokemukset hyödynnetään opintolinjojen opetussuunnitelmien mukaisessa opetuksessa, kun arvioidaan ja vertaillaan keskenään saatuja kokemuksia sekä raportoidaan niistä muille opiskelijoille ja opistoyhteisölle (esitelmät, keskustelut, kuvat, videot somekanavissa). Opiskelijoiden onnistuneet kokemukset kannustavat muitakin osallistumaan kansainvälistymisen mahdollisuuksiin.

Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma

Hankkeen toteutusaika

08/2022-5/2023

Lisätietoja

Cristina Catargiu, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 4119165 tai cristina.catargiu@epopisto.fi

Meaningful Encounters ME Merkityksellisiä kohtaamisia – Ekososiaalisten käytänteiden kehittäminen kasvatus- ja ohjausalalla

ME hankkeen keskeinen tavoite on mahdollistaa kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoille joustavat tavat kerryttää kansainvälisyysosaamista opintojen aikana. Hanke mahdollistaa opiskelijoiden ja henkilökunnan liikkuvuudet Eurooppaan.

Kansainvälinen kokemus tukee kasvatus- ja ohjausalan opiskelijoiden kasvua aktiivisiksi kansalaisiksi, joiden kestävän kehityksen ja kulttuurien välisen toiminnan taidot vastaavat globalisoituvan työelämän osaamisvaatimuksia.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto-opiskelijoiden valmiuksia toimia kieli- ja kulttuuritietoisesti edistäen yhdenvertaisuutta ja antirasistista toimintakulttuuria tulevina ohjausalan ammattilaisina. Tavoitteena on myös vertaisoppimisen kautta kehittää opiskelijan taitoja edistää aktiivisesti kestävän kehityksen mukaista vihreää siirtymää työssään. Henkilöstön liikkuvuusjaksojen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä tutkintojen viitekehysten suhteuttamisesta toisiinsa ja työelämän erityispiirteistä kumppanimaiden välillä. Tämä mahdollistaa laadukkaiden ja työelämälähtöisten liikkuvuusjaksojen toteuttamisen opiskelijoille.

 1. Erilaisilla liikkuvuustoimilla mahdollistetaan joustavat ja yksilölliset polut kerryttää osaamistaan kansainvälisessä yhteistyössä opiskelijan oman henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaan. Tämä tukee opiskelijan mahdollisuuksia siirtyä jatko-opintoihin ja työelämään.
 1. Hankkeen kansainvälisten kumppaneiden osaamisessa painottuvat kestävän kehityksen sosiaalinen ja ekologinen ulottuvuus. Näin liikkuvuusjaksoille osallistuvat opiskelijat ja opettajat voivat kehittää omaa ekososiaalista osaamistaan.
 2. Opettajien kansainvälisen vertaisoppimisen kautta vahvistamme opettajien kansainvälisyysvalmiuksia ja kehitämme liikkuvuusjaksojen työelämävastaavuutta ja osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Tämä tukee laadukkaiden liikkuvuustoimien järjestämistä.

Hankkeen hallinnosta vastaa opisto ja hanketta rahoittaa Erasmus+ -ohjelma.

Hankkeen toteutusaika

08/2022-01/2024

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

Opitaan elämään yhdessä

Opitaan elämään yhdessä -hankkeen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien ja suomea äidinkielenään puhuvien yhteistyötä ja ystävyyttä Ilmajoella. Hanketta hallinnoi Etelä-Pohjanmaan Opisto, jossa opiskelee yli 50 maahanmuuttajaa. Opiston yhteistyökumppaneina ovat paikalliset kansalaisjärjestöt, jotka järjestävät erilaisia ystävätoiminnan muotoja. Kohtaaminen toteutuu yhdessä tekemällä ja tutustumalla suomalaiseen kulttuuriin, yhteiskuntaan ja luontoon.

Hanke on alueellinen kehittämishanke, jota rahoittaa Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys LIIVERI ry.

Hankkeen tavoitteet

 • Lisätä verkostoitumista ja soveltuvia kielitaidon kehittymiseen liittyviä toimintoja maahanmuuttajien ja kantaväestön välillä Ilmajoella
 • Luoda toimintaa ja kanavia maahanmuuttajien ja kantaväestön välille, jotka mahdollistavat pysyvät hyvät ihmissuhteet ja tiedon saamisen toisista kulttuureista
 • Luoda mahdollisuuksia verkostoitumiseen, joka vaikuttaa työllistymiseen
 • Järjestää INFO- ja keskusteluhetkiä, joissa maahanmuuttajia informoidaan ja kerrotaan tärkeistä asioista, tarpeellisista taidoista ja lähestymistavoista työelämään Suomessa
 • Luoda ja toteuttaa yhteisiä aktiviteetteja ja toimintoja, joiden avulla ystävystymisen siteet eri ikäryhmien ja kulttuurien välillä vahvistuvat, joista tulee positiivinen vaikutus hyvinvointiin, mielenterveyteen ja arkielämään
 • Vaihtaa parhaita käytäntöjä vuorovaikutuksen aikana, joka tukee henkilökohtaista kehitystä sekä persoonana että ammatillisesti
 • Järjestää keskusteluhetkiä tai esityksiä, joiden avulla maahanmuuttajat saavat tietoa vapaanajanviettotavoista ja harrastuksista, joita voi harjoitella tällaisissa pienissä kaupungeissa ja kylissä.
 • Nämä kaikki asiat yhdessä vaikuttavat myös opiskelijoiden halukkuuteen rakentaa tulevaisuutta Etelä-Pohjanmaalla opiskeluiden jälkeen ja jäämiseen Etelä-Pohjanmaan pysyvinä asukkaina.

Hankkeen toteutusaika

1/2022 – 12/2023

Lisätietoja

Elina Baibarak, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 330 8933 tai elina.baibarak@epopisto.fi

Siirry Opitaan elämään yhdessä -hankkeen Facebook-sivulle!

                                      Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien kielikoulutus ja osaamista vastaavaan työhön ohjautumisen edistäminen Etelä-Pohjanmaalla (KORKIT)

Hanke keskittyy Etelä-Pohjanmaan korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien koulutusta vastaavaan työllistymiseen. Korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien keskeiseksi työllistymisen esteeksi on tunnistettu heikko suomen kielen taito koulutusta vastaavan työpaikan vaatimaan suomen kielen taitoon verrattuna. Hankkeessa kehitetään erityistä yksilölliseen opetukseen ja oppimiseen perustuvaa kielikoulutusmallia, joka huomio oppijan omat eriytyneet tarpeet sekä alueen työmarkkinoiden asettamat vaatimukset.

Tavoitteena on myös kehittää alueellista palvelupolkua, joka auttaa korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia löytämään täydennys- ja jatko-opintoreittejä sekä tunnistamaan Suomen ulkopuolella hankittua osaamista ja hankkimaan sille kansallisen tunnustamisen.

Hanke on konsortiohanke, jota johtaa Siirtolaisuusinstituutti (Seinäjoen toimipiste) ja jonka partnereina ovat Etelä-Pohjanmaan Opisto, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen on myöntänyt Keski-Suomen ELY-keskus.

Hankkeen järjestämää koulutusta markkinoidaan nimellä Aara-koulutus, jolle on rakennettu omat verkkosivut.

Hankkeen toteutusaika

6/2021-8/2023

Lisätietoja

Lisätietoa hankkeen järjestämästä koulutuksesta kiinnostuneille: https://aara-ohjaus.fi/

Iiris Mäkinen, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5649 tai iiris.makinen@epopisto.fi
Maija Mäkiviinikka, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 050 357 6544 tai maija.makiviinikka@epopisto.fi
Alina Eteläaho, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 432 5607 tai alina.etelaaho@epopisto.fi


Learn YoWo2
Network for Learning Together in Youth Work – verkostohanke

Kyseessä on jatkohanke Learn YoWo1- hankkeelle. Hanke edistää nuorisoalan kansainvälistymistä tarjoamalla nuoriso- ja yhteisöohjausalan opiskelijoille ja alan asiantuntijoille mahdollisuuksia työssäoppimisjaksoihin ja asiantuntijavierailuihin ulkomailla. Tavoitteena on liikkuvuusjaksojen avulla edistää myös nuoriso- ja yhteisöohjausalan tunnettuutta Euroopassa. Kansainvälinen käytännön työkokemus tukee osallistujien kasvua monitaitoisiksi ammattilaisiksi, joilla on vahvat kulttuurien välisen toiminnan kompetenssit. Hanketta rahoittaa Erasmus + KA1.

Hanke tarjoaa sekä opiskelijoille että opettajille myös verkostoitumismahdollisuuksia, ja vahvistaa näin kansainvälisiä yhteistyösuhteita julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin välillä. Hankkeen tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kansainvälistää koko nuorisotyön kenttää.

Lisätietoja hankkeesta: https://www.nuorisovaihto.fi/network-learning-together-youth-work

Hankkeen toteutusaika

08/2020-12/2023

Lisätietoja

Satu Korpela, Etelä-Pohjanmaan Opisto, puh. 044 4325 605 tai satu.korpela@epopisto.fi

Jaa sivu