Luonnontieteet ja ympäristotieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Luonnontieteet ja ympäristotieteet

Luonnontieteet ja ympäristötieteet

Sivuja päivitetty 17.1.2022. Muutokset mahdollisia.


Kemian peruskurssi I 5 op (yleinen kemia)

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa ajalla 6.9. – 11.10.2021, verkkotehtäviä ja tentti. Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 36/2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi II 5 op (yleinen kemia)

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija on sisäistänyt reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen. Opiskelija tuntee myös hyvin kemiallisen tasapainon periaatteen. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoja. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa ajalla 28.10. – 2.12.2021, laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus), tentti. Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 43/2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi III 5 op (fysikaalisen kemian perusteet)

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä, tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön, osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi, osaa käsitellä suureita ja yksiköitä, osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa.

Opiskelu: Luennot n. 30 oppituntia verkossa ajalla 10.1. – 27.2.2022, monivalintatehtävät, kotilaskut, itsenäinen Moodle-tentti, tenttipäivät to 3.3.2022 klo 8-12, to 24.3.2022 klo 8-12 tai to 21.4.2022 klo 8-12. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella tammikuussa 2022, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan tai lääketieteen lyhyen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi IV 5 op (orgaanisen kemian perusteet)

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat, tuntee tyypillisimmät yhdisteryhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti, tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä, tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan, Tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen, Tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita, Tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet.

Opiskelu: Luennot verkossa ajalla 7.3. – 30.4.2022, koti- ja monivalintatehtävät, tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella maaliskuussa 2022, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan tai lääketieteen lyhyen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 15.2.2022. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 130€.

Opintovaatimukset

Tilastollinen tietojenkäsittely – SPSS-kurssi 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssin tavoitteena on SPSS-ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston, osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla, osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa sekä osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan. Tilastomenetelmien perusteet tulisi hallita ennen kurssille osallistumista.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 15 oppituntia päiväopintoina to-pe 3. – 4.2.2022. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Ryhmänohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 29.1.2022. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 50€. Hinta ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua.

Opintovaatimukset

Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastotieteen hyödyntämisestä tutkimuksen teossa. Kurssin aluksi lähdetään liikkeelle empiirisen aineiston hankintamenetelmistä ja mielenkiinnon kohteena olevien ominaisuuksien mittaamisesta. Sen jälkeen tutustutaan yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti ja tunnusluvuin ja tunnuslukujen tulkintaan. Myös tilastollisen päättelyn perusteet tulevat tutuksi todennäköisyyslaskennan keinoin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä käydään läpi estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä ja analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa ja muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 60 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10.00 – 14.00 ajalla 15.9. – 24.11.2021. Ryhmänohjaanana toimii FM Juuso Sääksvuori.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Ala on korostetusti monitieteinen – luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyy yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Tästä kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, ympäristökemia, ympäristöhistoria ja ympäristöjuridiikka.

Ympäristötieteen perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op; opintoryhmätyöskentely ja verkko-opiskelu ajalla 13.9. – 31.10.2021. Moodle-tentti.

Ympäristö ja yhteiskunta 5 op; opintoryhmätyöskentely ja verkko-opiskelu ajalla 1.11. – 19.12.2021. Moodle-tentti.

Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op; opintoryhmätyöskentely ja verkko-opiskelu ajalla 31.1. – 20.3.2022.

Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op; opintoryhmätyöskentely ja verkko-opiskelu ajalla 21.3. – 22.5.2022.

Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op; opintoryhmätyöskentely, kirjallisen raportin ja moodle-tentin suorittaminen. Jakso suoritettavissa koko lukuvuoden ajan.

Opintojen sisällöstä järjestetään kaikille kiinnostuneille avoin tilaisuus verkossa ma 30.8.2021 klo 17-18. Lisätietoja ja osallistumisohjeet löydät täältä.

Kohderyhmä: Ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja elinympäristöstämme kiinnostuneille. Opinnot soveltuvat ammatilliseksi lisäkoulutukseksi useille aloille kuten esimerkiksi luonnonvara-, opetus- ja terveysalalle. Ympäristötieteen opinnoista hyötyvät myös erityisesti ympäristöalan akateemisista työtehtävistä kiinnostuneet. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea Turun yliopiston ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK, 180 op) avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimessa yliopistossa voit opiskella suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista. Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Päätoiminen opiskelu

Ympäristötieteen perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme ympäristötiede ja erätaidot -opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet jatko-opiskeluun ja ympäristötieteen väylähakuun. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista ympäristötieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Väyläopiskelu

Lisätietoja täältä

Ympäristötieteen väyläPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu