Luonnontieteet ja terveystieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Luonnontieteet ja terveystieteet

Luonnontieteet ja terveystieteet

Sivut päivitetty 15.4.2024. Ennakkotietoja, sivuja täydennetään parhaillaan.


Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Tiedot päivitetään lähiaikoina.

Gerontologia perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnot perustuvat gerontologisen tutkimuksen tuottamaan tietoon ja kartuttavat laaja-alaisesti osaamista ikääntymisestä, vanhenemismuutoksista, toimintakyvystä, vanhuuden sairauksista, lääkehoidosta sekä ikääntymisestä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opinnot vahvistavat myös opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa.

Kohderyhmä: Gerontologian perusopinnot sopivat käytännön vanhustyössä toimiville, hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskenteleville henkilöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi gerontologian perusopintokokonaisuus on hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Gerontologian perusopinnot toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntien yhteistyönä.

Gerontologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus gerontologiaan 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Gerontologian perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.  

Ihmisen biologia 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Tiedot päivitetään lähiaikoina.

Kemian peruskurssi I (yleinen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Opiskelu: Verkko-opinnot viikolla 35-43/2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Verkkotehtäviä ja valvottu Moodle-tentti joka suoritetaan opistolla. Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö.

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Kemian peruskurssi II (yleinen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija on sisäistänyt reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen ja tuntee myös hyvin kemiallisen tasapainon periaatteen. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoreaktioita. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia.

Opiskelu: Verkko-opinnot viikoilla 44-51/2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus) ja valvottu Moodle-tentti opistolla. Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö.

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Kemia III (fysikaalinen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemia III on fysikaalisen kemian peruskurssi ja luennoilla käsitellään alla listattuja aiheita. Useimpiin aiheisiin liittyy laskuja, joita harjoitellaan luennoissa esitettävin esimerkein ja kotitehtävissä. Kurssi pyrkii kehittämään työelämävalmiuksia kannustamalla vastuunottoon omasta työskentelystä tarjoamalla harjoituksia erilaisissa ja osin vapaaehtoisissa muodoissa. Lisäksi pyritään vahvistamaan tieteellistä ajattelutapaa korostamalla käsiteltävien asioiden yleisluonnontieteellistä luonnetta, mikä luo pohjaa kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiselle. Kurssin sisältö: 1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus, 2. Liuosten ominaisuudet, 3. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit, 4. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka, 5. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino, 6. Sähkökemian perusteet, 7. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi, 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla tammikuu-helmikuu 2025, monivalintatehtävät, kotilaskut, valvottu Moodle -tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Kemia IV (orgaaninen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemia IV on orgaanisen kemian peruskurssi ja luennoilla käsitellään alla listattuja aiheita. Kaikkien yhdisteryhmien kohdalla tarkastellaan systemaattista nimeämistä ja tyypillisimpiä reaktiota. Rakenteiden ja reaktiomekanismien esittämistä harjoitellaan luennoissa esitettävin esimerkein ja kotitehtävissä. Kurssi pyrkii kehittämään työelämävalmiuksia kannustamalla vastuunottoon omasta työskentelystä tarjoamalla opetusta ja harjoituksia erilaisissa ja osin vapaaehtoisissa muodoissa. ChemDraw-ohjelman esittelyllä kannustetaan tulevia kemistejä ottamaan ammattikäytössä oleva ohjelma käyttöön varhaisessa vaiheessa. Kemiallisten yhdisteiden ominaisuuksien ja reaktioiden tunteminen luo pohjaa kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiselle tulevaisuudessa. Kurssin sisältö: 1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen, 2. Alkaanit ja molekyylien kolmiulotteinen rakenne, 3. Stereokemia, 4. Alkeenit ja alkyynit sekä elektrofiilinen additio moninkertaiseen sidokseen, 5. Aromaattiset yhdisteet ja elektrofiilinen aromaattinen substituutioreaktio, 6. Karbonyyliyhdisteet ja niiden additio- ja substituutioreaktiot, 7. Organohalidit ja niiden substituutio- ja eliminaatiomekanismit, 8. Alkoholit, 9. Amiinit, 10. Biomolekyylien rakenne ja kemialliset reaktiot.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla maaliskuu-toukokuu 2025, koti- ja monivalintatehtävät, valvottu Moodle-tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori.

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset (linkki tulossa)

Väyläopiskelu

Lisätietoja täällä

Farmasian väylä

Kemian väylä

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu