Luonnontieteet ja terveystieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Luonnontieteet ja terveystieteet

Luonnontieteet ja terveystieteet

Sivut päivitetty 5.7.2024. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.


Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Farmasiaa voit opiskella myös tutkintotavoitteisesti (väyläopinnot).

Farmasian opintokokonaisuus (25 op) koostuu seitsemästä opintojaksosta:

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia (FAKE) 4 op, monimuoto-opintoina 5.9.-7.10.2024. Jakson tenttipäivät 7.10.2024 klo 13–16, 22.11.2024 klo 13-16 ja 31.1.2025 klo 12-15.

Lääkkeet terveydenhuollossa (LTH) 5 op, verkko-opintoina (aikataulutettu) 6.9.-4.12.2024.

Perusfarmakologia (PEFA) 3 op, verkko-opintoina 3 kertaa lukuvuodessa: valittavissa ajankohdat 20.09.- 12.12.2024 tai 20.2.- 24.3.2025 tai 2.5.-29.8.2025.

Lääkeaineiden orgaaninen kemia (LÄKE) 4 op, monimuoto-opintoina 8.10.-9.12.2024. Jakson tenttipäivät: Osio 1, 12.11.2024 klo 9-11, SN100 ja uusintatentit 17.1.2025 klo 13-15 ja 24.2.2025 klo 13-15

Osio 2: 9.12.2024 klo 13-15, SN100 ja uusintatentit 27.1.2025 klo 13-15 ja 14.3.2025 klo 13-15

Solubiologia farmasian opiskelijoille (SOBIF) 3 op, verkko-opintoina (aikataulutettu) 5.11.2024-14.1.2025.

Fysikaalinen farmasia (FYF) 2 op, monimuoto-opintoina 10.1.-10.2.2025. Jakson tenttipäivät 10.2.2025 klo 9-11, 31.3.2025 klo 14-16 ja 5.5.2025 klo 13-15.

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka (LAF) 4 op, monimuoto-opintoina 15.1.-14.3.2025. Jakson tenttipäivät 14.3.2025, 11.4.2025 ja 16.5.2025. Tentin kellonaika vahvistuu myöhemmin.

Opintovaatimukset (älä tee ilmoittautumisia tämän linkin kautta)

Katso myös infotallenne farmasian opintokokonaisuuden sisällön esittelystä, se löytyy täältä.

Verkkovälitteinen opintoinfo Farmasian perusopinnoista järjestetään ma 19.8.2024 klo 17:00-18:30 luentolinkki ilmoitetaan myöhemmin. Info on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja se myös tallennetaan katsottavaksi myöhemmin.

Opiskelu ja ilmoittautuminen:

Farmasian opintokokonaisuutta tai sen yksittäisiä opintojaksoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistaa farmasian opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi linjalle 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran. Päätoimiset farmasian opintolinjan opiskelijat voivat farmasian opintojen lisäksi sisällyttää opiskeluohjelmaansa Itä-Suomen yliopiston farmasian väylähakuun vaatiman 16 op kokonaisuuden Ihmisen biologian opintoja.

Ihmisen biologiasta farmaseutin tutkintoon kuuluvat (16 op): 

  • Johdanto ihmisen biologiaan tuki ja liikuntaelimistö, 2 op (JIBTU) suoritus ajalla 2.9.2024-7.10.2024
  • Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta, 4 op (SYKE) suoritus ajalla 22.10.2024-12.12.2024
  • Ruoansulatus ja aineenvaihdunta, 4 op (RASVA) suoritus ajalla 7.1.2025-28.2.2025
  • Elimistön säätelyjärjestelmät, 6 op (ELISA) suoritus ajalla 24.2.2025 – 5.5.2025

Gerontologia perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja gerontologian monitieteisistä lähtökohdista. Opinnot perustuvat gerontologisen tutkimuksen tuottamaan tietoon ja kartuttavat laaja-alaisesti osaamista ikääntymisestä, vanhenemismuutoksista, toimintakyvystä, vanhuuden sairauksista, lääkehoidosta sekä ikääntymisestä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä. Opinnot vahvistavat myös opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa.

Kohderyhmä: Gerontologian perusopinnot sopivat käytännön vanhustyössä toimiville, hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskenteleville henkilöille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi gerontologian perusopintokokonaisuus on hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille. Opinnot vahvistavat iäkkäiden parissa toimivien ammattilaisten tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Gerontologian perusopinnot toteutetaan Itä-Suomen yliopiston Terveystieteiden ja Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekuntien yhteistyönä.

Gerontologian perusopinnot (25 op) koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus gerontologiaan 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Gerontologian perusopinnot ovat valittavissa avoimen yliopiston sivuaineopinnoiksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Lisätietoja ja hakuohjeet opintolinjoille löytyvät täältä. Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä. Päätoiminen opiskelu edellyttää, että lukuvuoden aikana suoritat opintoja vähintään 45 opintopisteen verran.  

Ihmisen biologia 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö ja kohderyhmä: Ihmisen biologian sivuainekokonaisuudessa perehdyt ihmisen kehon rakenteeseen ja toimintaan ”päästä varpaisiin”. Sivuaine on laajuudeltaan 25 op ja koostuu seitsemästä (7) erillisestä solun ja elinjärjestelmien toimintaan perehdyttävästä opintojaksosta. Opintokokonaisuudessa perehdytään ihmissolun organellien ja keskeisten biomolekyylien rakenteeseen ja tehtäviin sekä yleisimpien tautitilojen ja lääkeaineiden solu- ja molekyylitason vaikutusmekanismeihin. Tuki- ja liikuntaelimistö, sydän ja verenkiertoelimistö sekä hengityselimistö, ruoansulatuselimistö, hermosto ja elimistön muut säätelyjärjestelmät muodostavat koko lukuvuoden kestävän opintokokonaisuuden, joissa perehdyt kunkin elinjärjestelmän rakenteeseen, toimintaan ja säätelyyn.

Opinnot ovat täysin verkko-opetusta ja osa biolääketieteen, farmasian ja kliinisen ravitsemustieteen sekä terveyden edistämisen tutkintoja (Itä-Suomen yliopisto), joten opinnot sopivat hyvin ko. opintoihin valmentaviksi ja hyväksiluettaviksi.

Ihmisen biologian opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot. Jaksot ovat suoritettavissa myös erillisinä opintoina:

Johdanto ihmisen biologiaan ja tuki- ja liikuntaelimistö (JIBTU) 2 op; jakson suoritus ajalla 2.9.2024-7.10.2024

Biomolekyylit ja organellit (BIMO) 3 op; jakson suoritus ajalla 12.9.2024 – 22.10.2024

Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta (SYKE) 4 op; jakson suoritus ajalla 22.10.2024-12.12.2024

Solun elämänkaari ja syöpä (SOS) 2 op; jakson suoritus ajalla 31.10.2024 – 29.11.2024

Ruoansulatus ja aineenvaihdunta (RASVA) 4 op; jakson suoritus ajalla 7.1.2025-28.2.2025

Elimistön säätelyjärjestelmät (ELISA) 6 op; jakson suoritus ajalla 24.2.2025 – 5.5.2025

Genomi ja periytyvyys (GEPE) 4 op; jakson suoritus ajalla 20.3.2025 – 15.5.2025

Opintovaatimukset (älä tee ilmoittautumista tämän linkin kautta)

Opiskelu ja ilmoittautuminen:

Ilmoittautuminen: Ihmisen biologian opintokokonaisuuta tai opintojen yksittäisiä opintojaksoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Kemian peruskurssi I (yleinen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Opiskelu: Verkko-opinnot viikolla 35-43/2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Verkkotehtäviä ja valvottu Moodle-tentti joka suoritetaan opistolla. Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö.

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi II (yleinen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija on sisäistänyt reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen ja tuntee myös hyvin kemiallisen tasapainon periaatteen. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoreaktioita. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia.

Opiskelu: Verkko-opinnot viikoilla 44-51/2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus) ja valvottu Moodle-tentti opistolla. Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö.

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset

Kemia III (fysikaalinen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemia III on fysikaalisen kemian peruskurssi ja luennoilla käsitellään alla listattuja aiheita. Useimpiin aiheisiin liittyy laskuja, joita harjoitellaan luennoissa esitettävin esimerkein ja kotitehtävissä. Kurssi pyrkii kehittämään työelämävalmiuksia kannustamalla vastuunottoon omasta työskentelystä tarjoamalla harjoituksia erilaisissa ja osin vapaaehtoisissa muodoissa. Lisäksi pyritään vahvistamaan tieteellistä ajattelutapaa korostamalla käsiteltävien asioiden yleisluonnontieteellistä luonnetta, mikä luo pohjaa kestävän kehityksen periaatteiden ymmärtämiselle. Kurssin sisältö: 1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus, 2. Liuosten ominaisuudet, 3. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit, 4. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka, 5. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino, 6. Sähkökemian perusteet, 7. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi, 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla tammikuu-helmikuu 2025, monivalintatehtävät, kotilaskut, valvottu Moodle -tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset

Kemia IV (orgaaninen kemia) 5 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemia IV on orgaanisen kemian peruskurssi ja luennoilla käsitellään alla listattuja aiheita. Kaikkien yhdisteryhmien kohdalla tarkastellaan systemaattista nimeämistä ja tyypillisimpiä reaktiota. Rakenteiden ja reaktiomekanismien esittämistä harjoitellaan luennoissa esitettävin esimerkein ja kotitehtävissä. Kurssi pyrkii kehittämään työelämävalmiuksia kannustamalla vastuunottoon omasta työskentelystä tarjoamalla opetusta ja harjoituksia erilaisissa ja osin vapaaehtoisissa muodoissa. ChemDraw-ohjelman esittelyllä kannustetaan tulevia kemistejä ottamaan ammattikäytössä oleva ohjelma käyttöön varhaisessa vaiheessa. Kemiallisten yhdisteiden ominaisuuksien ja reaktioiden tunteminen luo pohjaa kestävän kehityksen periaatteiden soveltamiselle tulevaisuudessa. Kurssin sisältö: 1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen, 2. Alkaanit ja molekyylien kolmiulotteinen rakenne, 3. Stereokemia, 4. Alkeenit ja alkyynit sekä elektrofiilinen additio moninkertaiseen sidokseen, 5. Aromaattiset yhdisteet ja elektrofiilinen aromaattinen substituutioreaktio, 6. Karbonyyliyhdisteet ja niiden additio- ja substituutioreaktiot, 7. Organohalidit ja niiden substituutio- ja eliminaatiomekanismit, 8. Alkoholit, 9. Amiinit, 10. Biomolekyylien rakenne ja kemialliset reaktiot.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla maaliskuu-toukokuu 2025, koti- ja monivalintatehtävät, valvottu Moodle-tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori.

Ilmoittautuminen: Kemian peruskursseja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opiskellen. Päätoimisen opiskelun mahdollistavat farmasian opintolinja tai lääketieteen opintolinja. Katso lisätietoja ja hakeudu opiskelijaksi 31.7.2024 mennessä yllä olevasta linkistä. Päätoiminen opiskelu oikeuttaa Kelan opintotukeen. Lähiopetus järjestetään opistolla arkipäivisin maanantaista perjantaihin, opetukseen ei voi osallistua etänä.

Opintovaatimukset

Väyläopiskelu

Lisätietoja täällä

Farmasian väylä

Kemian väylä

Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu