Luonnontieteet ja ympäristotieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Luonnontieteet ja ympäristotieteet

Luonnontieteet ja ympäristötieteet

Sivut päivitetty 10.11.2023. Muutokset mahdollisia.


Kemian peruskurssi I 5 op (yleinen kemia)

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Opiskelu: Verkko-opinnot viikolla 35-43/2023, verkkotehtäviä ja valvottu Moodle-tentti joka suoritetaan opistolla, tenttipäivä ke 11.10.2023 klo 12.15-16.15 ja uusinnat ma 20.11.2023 klo 16-20 ja ma 11.12.2023 klo 16-20. Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 35/2023.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 27.4. – 14.8.2023. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 135€.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi II 5 op (yleinen kemia)

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija on sisäistänyt reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen. Opiskelija tuntee myös hyvin kemiallisen tasapainon periaatteen. Kurssin jälkeen opiskelija on tutustunut erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoja. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia.

Opiskelu: Verkko-opinnot ja opintoryhmätyöskentely viikoilla 44-51/2023, laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus), Tentti opistolla, tenttipäivät to 7.12.2023 klo 14-18, ma 15.1.2024 klo 16-20 tai ma 12.2.2024 klo 16-20. Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 27.4. – 9.10.2023. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 135€.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi III 5 op (fysikaalisen kemian perusteet)

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee fysikaalisen kemian perustaa ja merkitystä jokapäiväisessä elämässä, tuntee fysikaalisen kemian osa-alueita ja niiden sovellutuksia eri tieteenaloilla hallitsee termodynamiikan, sähkökemian ja kinetiikan peruskäsitteistön, osaa soveltaa yksinkertaisia laskukaavoja kemiallisten ongelmien ratkaisemiseksi, osaa käsitellä suureita ja yksiköitä, osaa esittää tuloksia kaavioina ja tuntee lineaarisen kuvaajan ja suoran yhtälön merkityksen kemiallisen ilmiön kuvaamisessa.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla tammikuu-helmikuu 2024, monivalintatehtävät, kotilaskut, itsenäinen Moodle-tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella tammikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan tai lääketieteen lyhyen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 27.4. – 31.12.2023. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 135€.

Opintovaatimukset

Kemian peruskurssi IV 5 op (orgaanisen kemian perusteet)

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson suoritettuaan opiskelija: tuntee orgaanisen kemian keskeisimmät rakenteiden ja reaktioiden esitystavat, tuntee tyypillisimmät yhdisteryhmät ja osaa nimetä yksinkertaisia yhdisteitä systemaattisesti, tuntee tyypillisimpien yhdisteryhmien kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, tuntee esimerkkejä tyypillisimpien yhdisteryhmien esiintymisestä luonnossa ja hyötykäytöstä, tuntee kemiallisen resonanssin merkityksen ja esittämistavan, Tuntee eri yhdisteryhmien tyypillisimmät reaktiot ja osaa esittää niiden mekanismeja kaarinuolia käyttäen, Tuntee biomolekyylien rakenteen ja niiden funktionaalisten ryhmien kemiallisia reaktioita, Tuntee peptidien ja nukleiinihappojen synteesimenetelmien periaatteet.

Opiskelu: Verkko-opinnot ajalla maaliskuu-toukokuu 2024, koti- ja monivalintatehtävät, Moodle-tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 10/2024.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme lääketieteen opintolinjan tai lääketieteen lyhyen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 27.4.2023 – 15.2.2024. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 135€.

Opintovaatimukset

Tilastollinen tietojenkäsittely – SPSS-kurssi 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssin tavoitteena on SPSS-ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston, osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla, osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa sekä osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan. Tilastomenetelmien perusteet tulisi hallita ennen kurssille osallistumista.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely päiväopintoina yhtenä arkipäivänä helmikuussa 2024, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Ryhmänohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 27.4.2023 – 31.1.2024. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 50€. Hinta ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua.

Opintovaatimukset

Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastotieteen hyödyntämisestä tutkimuksen teossa. Kurssin aluksi lähdetään liikkeelle empiirisen aineiston hankintamenetelmistä ja mielenkiinnon kohteena olevien ominaisuuksien mittaamisesta. Sen jälkeen tutustutaan yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti ja tunnusluvuin ja tunnuslukujen tulkintaan. Myös tilastollisen päättelyn perusteet tulevat tutuksi todennäköisyyslaskennan keinoin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä käydään läpi estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä ja analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa ja muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 60 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu opistolla keskiviikkopäivisin klo 10-14 ajalla 30.8. – 29.11.2023 (viikolla 42 ei kokoontumista). Kurssin suoritus Moodle-tenttinä, tenttipäivä 5.12.2023 ja uusinta 30.1.2024. Ryhmänohjaanana toimii FM Juuso Sääksvuori.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 27.4.– 22.8.2023. Ilmoittautuminen tästä. Kurssin hinta sivutoimisille 100€. Hinta ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua.

OpintovaatimuksetPidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu