Terveys- ja sosiaalitieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Terveys- ja sosiaalitieteet

Terveys- ja sosiaalitieteet

Sivut päivitetty 24.5.2022. Ennakkotietoja, muutokset mahdollisia.

Aikataulutietoja täsmennetään kesän 2022 aikana.

Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Farmasian perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu.

Perusfarmakologia 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu.

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu.

Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu.

Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu

Fysikaalinen farmasia 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu.

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu. .

Opintokokonaisuudesta pidetään infoluento Zoom-etäyhteydellä elo-syyskuussa 2022 ennen opintojan alkamista. Infon aika tarkentuu myöhemmin. Info on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja se myös tallennetaan katsottavaksi myöhemmin.

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Päätoiminen opiskelu

Farmasian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti opistomme farmasian opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet farmasian ja lääketieteen alan jatko-opiskeluun ja farmasian väylähakuun. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjan hakuaika päättyy 31.7.2022 ja opiskelu linjalla alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista farmasian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Päätoimiset opiskelijat voivat farmasian perusopintojen lisäksi sisällyttää opiskeluohjelmaansa Itä-Suomen yliopiston farmasian väylähakuun vaatiman 16 op kokonaisuuden Ihmisen biologian opintoja.

Opintovaatimukset

Gerontologian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Gerontologian perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus gerontologiaan 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op; Opintoryhmä- ja momimuoto-opinnot.

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Kohderyhmä: Opinnoissa on huomioitu erityisesti käytännön vanhustyössä ja sen rajapinnoilla työskentelevien asiantuntijoiden (lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, palveluohjaajat, lähiesimiehet, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistyöntekijät, lääkealan osaajat, iäkkäiden ravitsemuspalveluista vastaavat) osaamistarpeiden vahvistaminen ja työn laaja-alainen kehittäminen. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Gerontologian perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti vapaavalintaisina avoimen yliopiston opintoina jollain opistomme opintolinjalla. Opintolinjalla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Hakuaika päättyy 31.7.2022 ja opiskelu aloitetaan 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista gerontologian opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Psyykkiset traumat 3 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on myös antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla toimiville sekä lääketieteen, psykologian, sosiaali- ja terveysalan opiskelijoille. Lisäksi se sopii yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille

Opiskelu: Luennot 10 tuntia ja opintoryhmätyöskentely 4 tuntia. Ohjeellinen opiskeluaikataulu (tarkentuu myöhemmin):

vko 40 – 43 alkutentti Moodlessa ajalla 3.10. – 31.10.2022

vko 44 luento

ke 9.11.2022 klo 17.30 – 19.00 opintoryhmätyöskentely Etelä-Pohjanmaan Opistolla; psykologi, psykoterapeutti Minna Pajaniemi.

vko 46 luento

vko 47 luento

vko 48 luento

ke 7.12.2022 klo 17.30 – 19.00 opintoryhmätyöskentely Etelä-Pohjanmaan Opistolla; psykologi, psykoterapeutti Minna Pajaniemi.

Oppimispäiväkirjan palautus pe 16.12.2022 mennessä.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme useiden eri opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 18.5. – 15.9.2022. Ilmoittautuminen tästä linkistä. Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 140€.

Opintovaatimukset

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön tarkastelemalla kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskuntaan, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyviä teemoja. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat, jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalipedagogiikan perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti vapaavalintaisina avoimen yliopiston opintoina jollain opistomme opintolinjalla. Opintolinjalla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Hakuaika päättyy 31.7.2022 ja opiskelu linjalla alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opinnot sisältyvät kahden opintojakson osalta myös sosiaalipedagogisen hevostoiminnan opintokokonaisuuteen Erillistä ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan opintojaksoihin ei tarvitse tehdä. Opintojaksojen suoritus sisältyy opintokokonaisuuden maksuun.

Opintovaatimukset

Sosiaalitieteet perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalitieteet muodostavat monitieteisen kokonaisuuden. Sosiaalitieteiden perusopintokokonaisuus perehdyttää opiskelijan sosiaalipedagogiikan, sosiaalipsykologian ja sosiologian tieteenaloihin. Sosiaalipedagogiikassa tarkastellaan kasvun ja kasvatuksen kysymyksiä monipuolisesti ihmisen elämänkulun eri vaiheissa. Sosiaalipsykologia tarjoaa välineitä ymmärtää ihmisten arkipäivän ilmiöitä yhteiskunnallisissa yhteyksissään. Sosiologista ajattelua opiskellaan perehtymällä sosiologisiin käsityksiin ja havaintoihin yhteiskunnan rakenteista ja sosiaalisesta toiminnasta.

Sosiaalitieteiden perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipsykologian perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot

Sosiologian perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot

Näkökulmia ihmiseen ja hyvinvointiin 5 op: Opintoryhmä- ja verkko-opinnot

Suomalaisen yhteiskunnan ilmiöitä 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Sosiaalitieteiden opintojen kautta voit kerätä opintoja lisäksi mm. Itä-Suomen yliopiston väylähakuihin. Asiasta lisää tietoa täällä..

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalitieteiden perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti vapaavalintaisina avoimen yliopiston opintoina jollain opistomme opintolinjalla. Opintolinjalla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Hakuaika päättyy 31.7.2022 ja opiskelu linjalla alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalitieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Sosiaalityön perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Oletko kiinnostunut kysymyksistä, jotka liittyvät ihmisten selviytymiseen arjen elämässä, hyvinvoinnin ehtoihin ja jakautumiseen sekä eriarvoistumiskehitykseen? Tarvitsetko tutkimukseen perustuvaa tietoa sosiaalisista ongelmista, niiden lieventämisestä ja ehkäisemisestä?

Sosiaalityö on käytännönläheinen oppiaine. Sosiaalityössä kyse on tutkimukseen perustuvasta yksilö-, yhteisö- ja yhteiskuntatason ammatillisesta toiminnasta, tavoitteena sosiaalisten ongelmien ehkäiseminen ja lievittäminen – ihmisten selviytymiseen jokapäiväisessä elämässä.

Sosiaalityön perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus sosiaalityöhön 5 op; Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely alkaen 5.9.2022. Opintojakson aloitusinfo verkossa ma 5.9.2022 klo 17.00 – 18.00 (osallistumisvelvoite).

Köyhyys, huono-osaisuus ja sosiaaliset ongelmat 5 op; Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely alkaen lokakuussa 2022.

Sosiaalityö ja tutkimus 5 op; Verkkokurssi ja opintoryhmätyöskentely alkaen tammikuussa 2023.

Sosiaalityötä lapsiperheiden kanssa 5 op; Verkko (MOOC) opinnot ja opintoryhmätyöskentely kevätkaudella 2023.

Käytäntö I: Sosiaalityö ammatillisena ja vuorovaikutuksellisena toimintana 5 op: Kirjallinen tentti kevätkaudella 2023

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille alasta kiinnostuneille ja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi. Sosionomi (AMK tai YAMK) -tutkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan sosiaalityön aineopintoihin.

Opinnot avoimessa yliopistossa sopivat myös sosiaalityön tutkinto-opiskelijaksi tähtääville. Voit hakea yhteishaussa VTK- ja VTM-tutkintoon. Sosiaalityön koulutukseen ei ole avoimen yliopiston väylähakua.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalityön perusopintoja voit suorittaa opistossamme ainoastaan päätoimisesti joko opistomme sosiaalityön opintolinjalla tai sosiaali- ja terveysalan opintolinjalla. Molemmat opintolinjat antavat erinomaiset valmiudet sosiaali- ja terveysalan jatko-opintoihin tai sosiaalityön yliopisto-opintoihin. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Opintolinjojen hakuaika päättyy 31.7.2022 ja opiskelu linjalla alkaa 15.8.2022. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalityön perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset

Väyläopiskelu

Farmasian väylä

Farmasian väyläopintohin liittyvät Ihmisen biologian opinnot (16 op) joista lisätietoja täällä.

Sosiaalityön väylä


Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu