Terveys- ja sosiaalitieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Terveys- ja sosiaalitieteet

Terveys- ja sosiaalitieteet

Sivuja päivitetty 15.10.2021. Muutokset mahdollisia.

Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Farmasian perusopinnot koostuvat seitsemästä opintojaksosta:

Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 3.9. – 23.11.2021.

Perusfarmakologia 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 14.9. – 14.12.2021, 22.2. – 25.3.2022 tai 3.5. – 31.8.2022.

Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu sekä perinteinen tentti. Suoritus ajalla 6.9. – 25.10.2021. Tenttipäivä 25.10.2021 klo 16-20 ja uusinnat 13.12.2021 klo 16-20 tai 17.1.2022 klo 16-20.

Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu sekä verkkotentti. Suoritus ajalla 12.10. – 13.12.2021.

Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu ajalla 9.11.2021 – 19.1.2022.

Fysikaalinen farmasia 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu sekä perinteinen tentti. Suoritus ajalla 10.1. – 14.2.2022. Tenttipäivä 14.2.2022 klo 16-20 ja uusinnat 14.3.2022 klo 16-20 tai 11.4.2022 klo 16-20.

Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op; Opintoryhmä- ja verkko-opiskelu sekä perinteinen tentti. Suoritus syksyllä 2022.

Opintokokonaisuuden infoluento pidetään Zoom-etäyhteydellä ke 25.8.2021 klo 17.00 – 18.30. Info on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille ja se myös tallennetaan katsottavaksi myöhemmin.

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta

Päätoiminen opiskelu

Farmasian perusopintoja voit suorittaa päätoimisesti opistomme lääketieteen opintolinjalla. Opintolinja antaa erinomaiset valmiudet farmasian ja lääketieteen alan jatko-opiskeluun ja farmasian väylähakuun. Päätoimisiin opintoihin voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Lisätietoja ja hakulinkki löytyvät täältä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista farmasian perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset Älä tee ilmoittautumista tämän linkin kautta!

Gerontologian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen ikääntymisestä, vanhuudesta ja näiden suhteesta terveyteen, sairastavuuteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkemystä ikääntymisen eri ulottuvuuksista. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Gerontologian perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Johdatus gerontologiaan 2 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 23.8. – 19.9.2021.

Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op; Opintoryhmä- ja momimuoto-opinnot ajalla 13.9. – 25.10.2021. Tentti 26.10.2021 ja uusinta 30.11.2021.

Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 1.11. – 30.12.2021. Lisäksi jakson opiskelumahdollisuus myös kesällä 2022.

Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 17.1. – 7.3.2022.

Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 14.3. – 2.5.2022. Luento ja kirjallisuustentti 3.5.2022 ja uusinta 7.6.2022.

Kohderyhmä: Opinnoissa on huomioitu erityisesti käytännön vanhustyössä ja sen rajapinnoilla työskentelevien asiantuntijoiden (lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, palveluohjaajat, lähiesimiehet, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistyöntekijät, lääkealan osaajat, iäkkäiden ravitsemuspalveluista vastaavat) osaamistarpeiden vahvistaminen ja työn laaja-alainen kehittäminen. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Gerontologian perusopinnot ovat valittavissa vapaavalintaiseksi avoimen yliopiston aineeksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Opintolinjoilla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista gerontologian opintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset Älä tee ilmoittautumista tämän linkin kautta!

Ihmisen fysiologia 2 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Hermosto, aistit, umpieritysjärjestelmä, luusto ja lihakset, verenkiertoelimistö, veri- ja immuunijärjestelmä, hengityselimistö, ruuansulatuselimistö, lämmönsäätely, virtsanerityisjärjestelmä, lisääntyminen. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy kuvaamaan ihmisen toimintojen fysiologiset mekanismit ja niihin liittyvät anatomiset rakenteet ja pystyy soveltamaan tietämistään arkipäivän havaintoihin. Opintojakso antaa myös valmiuden suomenkielisen terminologian käyttöön fysiologian alalta. Opinnot soveltuvat hyvin esim. biologian alan tutkinto-opintoihin tähtääville, ne antavat myös valmiuksia alan pääsykokeisiin ja jatko-opintoihin.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely noin 20 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa tai vaihtoehtoisesti itsenäinen verkko-opiskelu. Kurssilla käytössä Moodle-oppimisalusta. Kirjallinen tentti opistolla, tenttipäivät 5.10.2021 klo 16.30 – 20.30, 2.11.2021 klo 16.30 – 20.30 tai 8.12.2021 klo 17-21. Kurssin opintoryhmä kokoontuu ajalla 16.8. – 4.10.2021.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme sosiaali- ja terveysalan opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.8.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Kurssille otetaan maksimissaan 15 opiskelijaa, opiston sosiaali- ja terveysalan opintolinjan opiskelijoilla on etusija valinnassa Kurssin hinta sivutoimisille opiskelijoille 120€.

Opintovaatimukset

Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Lapsen biopsykosiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 23.9. – 10.11.2021.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 28.10. – 31.12.2021.

Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 13.1. – 15.3.2022.

Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 17.2. – 12.4.2022.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelut kasvun tukena 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot ajalla 6.4. – 31.7.2022.

Opintokokonaisuuden infoluento pidetään Zoom-etäyhteydellä ke 8.9.2021 klo 17.00 – 18.30. Info on tarkoitettu kaikille opinnoista kiinnostuneille.

Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille hoiva-, hoito- ja kasvatustyötä tekeville ja siitä kiinnostuneille: terveys-, sosiaali-, kasvatus- ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten esim. opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille ja näiden alojen opiskelijoille sekä lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopinnot ovat valittavissa vapaavalintaiseksi avoimen yliopiston aineeksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Opintolinjoilla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista lasten ja nuorten psyykkisen hyvinvoinnin perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset Älä tee ilmoittautumista tämän linkin kautta!

Stressilääketiede 3 op 

Turun yliopisto

Sisältö: Lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin kuuluva opintojakso perehdyttää stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa ja kulttuurisesti sekä tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Käsiteltävinä aiheina jaksolla stressin perusteet, stressi ja mielenterveys, prenataalistressi, stressi työelämässä, stressi ja alkoholi, stressi ja uni, stressi ja lapsettomuus, kulttuurinen näkökulma stressiin sekä tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi.

Opiskelu: Vapaaehtoinen opintoryhmätyöskentely noin 20 oppituntia arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa tai vaihtoehtoisesti itsenäinen verkko-opiskelu. Lähitentti opistolla. Kurssiaikataulu:

vko 37 ti 14.9.2021 klo 16.15 – 17.45, Stressin perusteet, Professori Jyrki Korkeila

vko 38 ti 21.9.2021 klo 16.15 – 17.45, Stressi ja mielenterveys, Professori Jyrki Korkeila

vko 39 ti 28.9 2021 klo 16.15 – 17.45, Stressi ja lapsettomuus, LT Varpu Jokimaa

vko 40 ti 5.10.2021 klo 16.15 – 17.45 Prenataalistressi, luennoitsija apulaisprofessori Linnea Karlsson

vko 41 ti 12.10.2021 klo 16.15 – 17.45, Stressi työelämässä, Dosentti Tuula Oksanen

vko 42 ti 19.10.2021 klo 16.15 – 17.45, Stressi ja uni, LT Juha Markkula

vko 43 ke 27.10.2021 klo 16.15 – 17.45, Kulttuurinen näkökulma stressiin – stressi, rasismi ja maahanmuuttajat, psykologian dosentti Anu Castaneda

vko 44 ti 2.11.2021 klo 16.15 – 17.45, Stressi ja päihteet, psykiatrian erikoislääkäri, tohtorikoulutettava Alexander Denissoff 

vko 45 ti 9.11.2021 klo 16.15 – 17.45, Tietoisuustaidot, hengittäminen ja stressi, Psykologi Minna Martin

Kurssi aloitetaan ti 14.9.2021 klo 16.15–17.45 ja se päättyy perinteiseen tenttiin, tenttipäivä 8.12.2021 klo 17-20, uusintatentit 9.2.2022 klo 17-20 ja 13.4.2022 klo 17-20.  Kurssilla käytetään Moodle-oppimisalustaa. Luennot ovat reaaliaikaisia etäluentoja ja osasta käytössä myös tallenteet.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi useiden opistomme päätoimisten opintolinjojen opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 31.8.2021. Ilmoittautumisaika sivutoimiseen opiskeluun päättynyt. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 120€.

Opintovaatimukset

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Sosiaalipedagogiikka tuo pedagogisen näkökulman sosiaaliseen työhön tarkastelemalla kansalaisuuteen, kansalaisyhteiskuntaan, yhteisöjen ja yhteisöllisyyden tukemiseen sekä yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen, syrjimiseen ja syrjäytymiseen liittyviä teemoja. Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee sosiaalipedagogiikan keskeisimmät käsitteet ja niihin liittyvää teoreettista keskustelua, alan historiallista kehitystä ja keskeisiä käytännön sovellusalueita. Lisäksi hänellä on kuva sosiaalipedagogisen ajattelun ja toiminnan perustan muodostavista ihmis- ja yhteiskuntakäsityksistä sekä sosiaalipedagogiikan erilaisista tulkinnoista eri maissa ja kielialueilla.

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot koostuvat viidestä opintojaksosta:

Sosiaalipedagogiikan perusteet 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan ihmiskäsitykset ja etiikka 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikka ja yhteiskunta 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan traditiot 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Sosiaalipedagogiikan käytäntö 5 op; Opintoryhmä- ja verkko-opinnot.

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat kaikille alasta kiinnostuneille. Yhtenä erityisenä kohderyhmänä opistollamme ovat sosiaalipedagogisen hevostoiminnan koulutuksen opiskelijat, jotka suorittavat opiskelunsa aikana 10 op verran sosiaalipedagogiikan perusopintoja.

Opiskelu, ilmoittautuminen ja hinta:

Päätoiminen opiskelu

Sosiaalipedagogiikan perusopinnot ovat valittavissa vapaavalintaiseksi avoimen yliopiston aineeksi kaikilla opistomme opintolinjoilla. Opintolinjoilla opiskeluun voi hakea opintotukea tai aikuiskoulutustukea. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista sosiaalipedagogiikan perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä. Avoimen yliopiston opintojen suoritus sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun.

Opintovaatimukset Älä tee ilmoittautumista tämän linkin kautta!

Väyläopiskelu

Farmasian väylä

Farmasian väyläopintohin liittyvät Ihmisen biologian opinnot (16 op) joista lisätietoja täällä.


Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu