Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

Sivuja päivitetty 24.5.2021. Muutokset mahdollisia.

Aikataulutiedot täsmentyvät kesän aikana.

Johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun I 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 25 oppituntia ti 24.8 klo 10-14, ke 25.8 klo 10-14, ti 31.8 klo 9-13, to 2.9 klo 9-13, ti 7.9 klo 9-13 ja ti 14.9 klo 9-14. Kurssi suoritetaan osallistumalla opintoryhmätyöskentelyyn sekä verkko-opiskeluun.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana osallistumalla opintoryhmätyöskentelyyn, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 16.8.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 110€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Eurooppaoikeus 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Euroopan integraation historia, EU:n toimielimet ja lainsäädäntö, välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu, perusoikeudet, ennakkoratkaisupyynnöt, suorat kanteet, tavaroiden vapaa liikkuvuus, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus. Opetus suomeksi ja osittain englanniksi. Luentomateriaali suomeksi.

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia. Harjoitustehtävät ja perinteinen tentti. Opetusajat tarkentuvat myöhemmin. Kurssin luennoitsijoina toimii OTT Olli Wikberg.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.9.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 320€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 18 oppituntia su 26.9.2021 klo 12-17, su 3.10.2021 klo 15-19, ma 4.10.2021 klo 10-15 sekä yksi päivä joka ilmoitetaan myöhemmin. Perinteinen tentti. Kurssin luennoitsijoina toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.9.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 270€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset).  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Moodle-tentti tai muu tentaattorin luennoilla ilmoittama suoritustapa. Opetusajat tarkentuvat myöhemmin. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.9.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 330€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Oikeushistoria 5 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Opintojakson tarkoituksena on syventää opiskelijan näkemystä erityisesti Suomen oikeusjärjestyksen kehittymisestä osana eurooppalaista oikeuskehitystä. Opintojakso antaa lisäksi valmiuksia oikeushistoriallisen näkökulman ottamiseen tutkimuksessa tai sen osassa. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata Suomen oikeushistoriallista kehitystä osana eurooppalaista, arvioida nykyisten lainsäädäntöratkaisujen ja oikeudellisten käsitysten syntytaustoja yhteiskunnallisina valintoina, kertoa historian tutkimuksen menetelmistä ja arkistojen käytön perusteista.

Opiskelu: Pakolliset luennot 10 oppituntia syyslukukaudella 2021, kirjalliset tehtävät. Opetusaika tarkentuu myöhemmin. Kurssin opettajana toimii professori Kirsi Kuusikko Lapin yliopistosta.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin Ilmoittautumisaika 20.5. – 15.9.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 220€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson jälkeen opiskelija – hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. – tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. – kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. – osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet – hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 20 oppituntia 2.2., 3.2., 8.2., 9.2., 10.2., 16.2., ja 17.2.2022. Luentoaika klo 17.00–19.30. Perinteinen salitentti, tenttipäivät (opiskelija valitsee 3) 7.3., 11.4., 23.5. tai 13.6.2022. Vapaaehtoinen lisätehtävä, joka palautetaan Moodleen. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5.2021 – 15.1.2022. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Rikosoikeus 8 op

Turun yliopisto

Sisältö; Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat, rikosvastuun yleiset edellytykset, keskeiset rikostyypit, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Luento-opetus 20 tuntia päiväopintoina tammikuussa 2022, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä tehdään ryhmässä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä). Moodle-tentit (luennot ja kirjallisuus. Kurssin luennoitsijoina toimii OTT Tuuli Hong.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.12.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 220€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet, työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit, työoikeuden normien soveltamisala, työoikeuden normijärjestelmä, individuaalisen työoikeuden pääsisältö sekä kollektiivisen työoikeuden pääkohdat. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 18 oppituntia 20.11., 27.11., 4.12. ja 11.12.2021. Luentoaika klo 10-15. Tentti Moodlessa, tenttipäivät (opiskelija valitsee 3 kpl) 20.12.2021, 7.2.22, 4.4.2022 tai 8.6.22. Kurssin opettajana toimii OTT Johannes Lamminen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 10.11.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 150€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia, valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema, eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovallan käytön perusteet, laillisuusvalvonta, kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen, EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteen opintoihin ja oikeudelliseen ajatteluun (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Vapaaehtoinen aineistotehtävät ja Moodle-tentti. Kurssin luennoitsijana toimii OTM Juhani Kortteinen.

Ilmoittautuminen: Kurssi kuuluu osaksi opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoja. Opintolinjalle hakeneiden / hyväksyttyjen ei tarvitse ilmoittautua tälle kurssille enää erikseen. Kurssihinta sisältyy opintolinjan kuukausimaksuun. Kurssin voi suorittaa myös sivutoimisena opiskelijana, tällöin ilmoittautumisaika 20.5. – 15.11.2021. Ilmoittautuminen tästä. Opintojen hinta sivutoimisille opiskelijoille 220€.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

Väyläopiskelu

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon
Pidätämme oikeudet mahdollisiin muutoksiin.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu