lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

 


Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle. Opintojakso sopii myös hyvin II asteen opiskelijoille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia päiväopintoina syyskaudella 2019 seuraavasti; ke 21.8. klo 10-14, pe 23.8. klo 10-14, ti 27.8. klo 9-14, to 29.8. klo 10-14, ti 3.9. klo 10-14 ja to 5.9. klo 10-15. Moodle-tentti pe 13.9. klo 9-12, pe 27.9. klo 13-16 tai pe 25.10. klo 9-12. Kurssin opettajana toimii OTM Jonna Kuusela.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö: Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia ma 7.10.2019 klo 10-15, ma 28.10.2019 klo 13-18, ti 29.10.2019 klo 9.30-14 ja ke 6.11.2019 klo 10-15. Varapäiviä mikäli em. päiviin tulee muutoksia ovat ma 4.11. ja to 7.11.  Tentti 25.11.2019, 18.12.2019 tai 10.2.2020, tenttiaika klo 18-21. Kurssin luennoitsijana toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg.

Hinta: 250 €

Opintovaatimukset

 


 

Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset). Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 24 oppituntia päiväopintoina ma-to 23. – 26.9.2019,. Ma, ke ja to klo 9.15 – 15.00 ja ti klo 8.15 – 14.00. Portfolio pienryhmässä tai moodle-tentti, tenttipäivät (24 t tentti) ma 28.10.2019, ma 18.11.2019 tai ma 16.12.2019. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Hinta: 310 €

Opintovaatimukset

 


 

Oikeushistoria 6 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 23.1.2020. Ilmoittautumislinkki

Opiskelu: Lähiopetus 7 oppituntia pe 31.1.2020 klo 14.15 – 16.30 ja la 1.2.2020 klo 9-13, lisäksi 4 tuntia luentoja Moodlessa. Tentti ke 12.2.2020 klo 18-21, ma 16.3.2020 klo 18-21 tai ke 1.4.2020 klo 18-21. Luennoitsijana toimii OTT Iisa Vepsä.

Hinta: 160 €

Opintovaatimukset

 


 

Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta, tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet, kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat, osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet sekä hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään.  Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5. – 23.1.2020. Ilmoittautumislinkki

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot AC, luennoille voi osallistua omalta kotikoneelta) 20 oppituntia ti 4.2.2020 klo 17.00 – 20.30, ke 5.2.2020 klo 17.00 – 19.30, to 6.2.2020 klo 17.00 – 19.30, ti 11.2.2020 luentotallenne Moodlessa, ke 12.2.2020 klo 17.00 – 19.30 ja to 13.2.2020 klo 17.00 – 19.30. Tentti 9.3.2020 klo 18-21, 6.4.2020 klo 17-20 (huom. aika) ja 15.6.2020 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


 

Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö: Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet, työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit, työoikeuden normien soveltamisala, työoikeuden normijärjestelmä, individuaalisen työoikeuden pääsisältö sekä kollektiivisen työoikeuden pääkohdat. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot AC, luennoille voi osallistua omalta kotikoneelta) 18 oppituntia ma 16.12.2019 klo 17.00 – 19.30, ti 7.1.2020 klo 17.00 – 19.30, to 9.1.2020 klo 17.00 – 19.30, ti 14.1.2020 klo 17.00 – 19.30, to 16.1.2020 klo 17.00 – 19.30 ja to 23.1.2020 klo 17.00 – 19.30. Tentti 3.2.2020 klo 17-20 (huom. aika), 23.3.2020 klo 18-21 ja 8.6.2020 klo 18-21. Kurssin opettajana toimii OTT Johannes Lamminen.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


 

Työoikeus 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö: Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin (10 op) työoikeuden opintojakso. Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia. Sisältö: Työsopimusoikeus, työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus, työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely).

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 21.1.2020. Ilmoittautumislinkki

Opiskelu: Lähiopetus 15 oppituntia ma 27.1.2020 klo 12.15 – 19.30 ja ti 28.1.2020 klo 9.00 – 15.15. Luentotentti ma 3.2.2020 klo 12-14. Kirjallisuustentti ma 10.2.2020 klo 16-21, ti 10.3.2020 klo 15.30 – 20.30 tai ma 6.4.2020 klo 15-20. Kurssin opettajana toimii OTT Jaana Paanetoja.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset

 


 

Valtiosääntöoikeus 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö: Opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä, periaatteista ja instituutioista, perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja laajemminkin kansainvälistymisen vaikutuksista valtiolliseen/julkiseen valtaan. Oppimistavoitteet; Julkisen vallan oikeudellisten perusteiden hahmottaminen jäsentyneellä tavalla. Peruskäsityksen saaminen valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista sekä perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön. Sisältö; Valtiojärjestyksen perusteet ja valtiosääntöoikeuden perusperiaatteet, ylimmät valtioelimet ja niiden keskinäiset toimivaltasuhteet, perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien perusteet, lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käyttö, toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteet, perustuslainmukaisuus ja sen valvonta, EU-oikeuden ja valtiosäännön keskinäissuhde sekä unionin asioiden kansallinen valmistelu.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus (AC) 12 oppituntia ke – to 27. – 28.11.2019. Molemmat päivät klo 9.00 – 15.00. Luentotentti luentojen jälkeen ja kirjallisuustentti, kirjallisuustenttipäivät to 16.1.2020 klo 9-14, to 20.2.2020 klo 9-14 sekä yksi tentti tarpeen mukaan maalis-huhtikuussa 2020. Kurssin opettajana toimii OTT Maarit Hovila.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset

 


 

Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö: Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia, valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema, eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovallan käytön perusteet, laillisuusvalvonta, kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen, EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia viikonloppuopintoina la-su 9.-10.11.2019 jatkuen la-su 16. – 17.11.2019. Luennot päivittäin klo 9.00 – 14.00. Tentti 9.12.2019 klo 18-21, 13.1.2020 klo 17-20 (huom. aika) tai 16.3.2020 klo 18-21. Kurssin luennoitsijana toimii OTM Juhani Kortteinen.

Hinta: 220 €

Opintovaatimukset

 


Oikeustieteellisten aineiden päätoiminen / tutkintotavoitteinen opiskelu

PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Kaikki edellä luetellut oikeustieteen opintojaksot sisältyvät opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2019 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista oikeustieteen jaksoihin ei enää tarvitse tehdä.

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu