lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

ep-lintu

LISÄTIETOJA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai
virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Opintotarjonta » Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

Matemaattis-luonnontieteelliset aineet

 


Kemian peruskurssi 1  4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa ajalla 9.9. – 14.10.2019, verkkotehtäviä ja tentti 28.10.2019 klo 14-17 tai 25.11.2019 klo 18-21. Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 36/2019, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 2  4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija ymmärtää reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen. Opiskelija tuntee kemiallisen tasapainon periaatteen. Opiskelija on perehtynyt erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoja. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia. Kurssin pääsyvaatimuksena Kemian peruskurssi 1:n (4 op) suoritus.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa ajalla 31.10. – 5.12.2019. Laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus), tentti 9.12.2019 klo 18-21 tai 17.12.2019 klo 14-17. Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 44/2019.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 3  4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opiskelija ymmärtää aineen rakenteen, vuorovaikutusten, olomuotojen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden perustan, ja kemiallisten ja fysikaalisten tasapainojen merkityksen. Hän ymmärtää kokeellisen lain ja teoreettisen mallin eron. Opiskelija tuntee tavallisimmat termodynaamiset suureet ja niiden merkityksen reaktiossa. Hän osaa käyttää hyväksi Hessin lakia ja laskea termodynaamisia suureita taulukkoarvojen avulla. Hän osaa myös laskea termodynaamisia suureita suoran tasoituksella van’t Hoffin yhtälön mukaisesti. Opiskelija ymmärtää kemiallisen kennon toiminnan ja tuntee asiaan liittyvän termistön. Hän osaa kirjoittaa kennoreaktion ja laskea kennopotentiaalin myös ei-standardiolosuhteissa. Hän ymmärtää myös konsentraatiokennon periaatteen ja tuntee arkielämän sähkökemiallisten ilmiöiden teoreettisen taustan. Opiskelija hallitsee spektroskopian ja radiokemian perusteet ja termistön. Opiskelija tuntee kinetiikan peruskäsitteet ja osaa määrittää reaktioiden kertaluvun ja differentiaalisen nopeusyhtälön, sekä osaa laskea nopeusvakion yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija tuntee 1., 2. ja 0. kertaluvun reaktioiden integroidut nopeusyhtälöt ja osaa laskea nopeusvakion suorantasoituksella em. yhtälöiden mukaisesti, sekä reaktioiden puoliintumisajan eri tapauksissa. Opiskelija tuntee mekanismitutkimuksen peruskäsitteitä ja toimintatapoja ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija ymmärtää reaktion lämpötilariippuvuuden perustan ja osaa laskea reaktion aktivoitumisenergian. Opiskelija tuntee liuosten muodostumisen termodynamiikkaa ja liuosten ominaisuuksia. Sisältö 1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus, 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit, 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka, 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino, 5. Sähkökemian perusteet, 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi, 7. Liuosten ominaisuudet, 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5. – 31.12.2019. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot n. 30 oppituntia verkossa alkaen tammikuussa 2020, harjoitukset, tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella tammikuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 4  4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen, orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen, tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot, reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen. Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot. Sisältö: 1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen, 2. Alkaanit, 3. Stereokemia, 4. Alkeenit ja alkyynit, 5. Aromaattiset yhdisteet, 6. Karbonyyliyhdisteet, 7. Organohalidit, 8. Alkoholit, 9. Amiinit, 10. Biomolekyylit.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 15.2.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot n. 30 oppituntia verkossa alkaen maaliskuussa 2020, harjoitukset, tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Elisa Männistö. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella maaliskuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 120 €

Opintovaatimukset

 


Tilastollinen tietojenkäsittely – SPSS-kurssi 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssin tavoitteena on SPSS-ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston, osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla, osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa sekä osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan. Tilastomenetelmien perusteet tulisi hallita ennen kurssille osallistumista.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5. – 31.12.2019. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 15 oppituntia joka antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 50€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua)

Opintovaatimukset

 


Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastotieteen hyödyntämisestä tutkimuksen teossa. Kurssin aluksi lähdetään liikkeelle empiirisen aineiston hankintamenetelmistä ja mielenkiinnon kohteena olevien ominaisuuksien mittaamisesta. Sen jälkeen tutustutaan yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti ja tunnusluvuin ja tunnuslukujen tulkintaan. Myös tilastollisen päättelyn perusteet tulevat tutuksi todennäköisyyslaskennan keinoin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä käydään läpi estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä ja analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa ja muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely 44 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu keskiviikko-iltaisin klo 16.30 – 20.00 ajalla 11.9. – 27.11.2019. Viikolla 42/19 ei ole kokoontumista. Tentti 3.12.2019 klo 16.30 – 20.30, 14.1.2020 klo 16.30 – 20.30 tai 11.2.2020 klo 16.30 – 20.30.

Hinta: 100€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua)

Opintovaatimukset

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

Jaa sivu