lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Maatalous- ja metsätieteet

ep-lintu

LISÄTIETOJA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai
virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Opintotarjonta » Maatalous- ja metsätieteet

Maatalous- ja metsätieteelliset aineet

Kemian perusteet 5 op

Helsingin yliopisto

Sisältö: Kemian peruskäsitteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut, kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia, kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia, orgaanisen kemian perusteet, funktionaaliset ryhmät.

Kurssin jälkeen;

 • Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella.
 • Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa.
 • Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä.
 • Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa.
 • Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat sekä osaa soveltaa niitä laskuissa.
 • Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Kohderyhmä: Opiston maataloustieteen opintolinjan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen: Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2019-20, seuraavan kerran kurssi on ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.

Opiskelu: Kurssi suoritetaan verkkokurssina sekä viikoittaisena tutorryhmätyöskentelynä (lähiopetusta noin 25 oppituntia). Kurssi jakautuu kuuteen 1 viikon mittaiseen pakettiin. Kurssin opiskelu alkaa syyskuussa 2020. Syyskuussa käydään läpi puolet materiaalista (ensimmäiset kolme kurssiviikkoa) ja syyskuun viimeisellä viikolla pidetään ensimmäinen välikoe Moodlessa. Lokakuussa käydään läpi toisen kurssiosan kolmen viikon osuus, minkä jälkeen on toinen välikoe. Kurssi päättyy lokakuussa 2020. Jokaisen kurssiviikon aikana opiskelijat suorittavat omaan tahtiin kuusi Moodle-oppituntia käyden näin ohjatusti läpi koko kurssiaineiston verkko-opiskeluna. Aikataulu tarkentuu opetuspäivien osalta myöhemmin. Opetus on arkipäivisin. Kurssin tuutor-opettajana toimii FM Elisa Männistö.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset

 


 

Kasvintuotannon perusteet 6 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Kasvintuotannon perusteet -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • ruokajärjestelmä ja tuotantoekosysteemi
 • peltokasvien tuotanto
 • puutarhakasvien tuotanto
 • maa ja kasvinravinteet
 • kasvintuotannon teknologia
 • työturvallisuus

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata pelto- ja puutarhakasvien tuotannon ilmastolliset ja maaperälliset edellytykset Suomessa
 • tuntee tuotantoekosysteemin ja ruokajärjestelmään kuuluvia osatekijöitä
 • tuntee pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista, kasvinravitsemuksesta, käytetystä teknologiasta sekä työturvallisuudesta

Kohderyhmä: Opiston maataloustieteen opintolinjan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen; Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2019-20, seuraavan kerran kurssi on ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.
Opiskelu: Osallistuminen lähiopetukseen (88 oppituntia), joista luento-opetusta 54 t, harjoitustöitä 22 t (pellot ja viljalaboratorio 16 t, Excel-harjoitukset 6 t) ja vierailut 12 t. Lähiopetus on arkipäivisin. Omatoimista opiskelua 70 tuntia. Hyväksytysti suoritetut luentotentit (2 kpl), harjoitukset ja vierailukäynnit. Kurssin opettajina toimivat MMM Heikki Koskimies, MMM Tarmo Vuorenmaa ja MH Juho Lahti.

Hinta: 260 €

Opintovaatimukset

 


 

Kotieläintuotannon perusteet 5 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Kotieläintuotannon perusteet -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita:

 • kotieläintuotannon laajuus ja merkitys Suomessa
 • kotieläinten hyvinvoinnin perusteet
 • eläinaineksen kehittäminen
 • tuotantoeläinten ravitsemus ja hoito
 • kotieläintuotannossa käytettävä teknologia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

 • osaa kuvata kotieläintuotannon edellytykset ja laajuuden Suomessa
 • osaa kuvata kotieläintuotantoon liittyvät ravitsemuksen, jalostuksen, biotekniikan ja teknologian peruskäsitteet
 • osaa kuvata tärkeimmät tuotantomuodot
 • osaa kuvata kotieläinten hyvinvoinnin perusedellytykset

Kohderyhmä: Opiston maataloustieteen opintolinjan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen; Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2019-20, seuraavan kerran kurssi on ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.
Opiskelu: 36 oppituntia kontaktiopetusta, 4 tuntia harjoituksia, 8 t vierailuja, 80 t itsenäistä työskentelyä. Lähiopetus on arkipäivisin, opetuspäivät tarkentuvat myöhemmin.  Hyväksytysti suoritetut tentit, navettademot ja harjoitukset. Kurssin opettajina toimivat MMM Kimmo Nissinen ja MMM Virpi Norja.

Hinta: 170 €.

Opintovaatimukset

 


 

Maatalousekonomian perusteet 1 2 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Maatalousekonomian perusteet 1 -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Opintojaksolla tutustutaan

 • poliittisen taloustieteen perusteisiin ja politiikan muodostumiseen
 • Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin muuhun yhteiskuntaan
 • Suomen maatalouden ja maatalouspolitiikan kehitykseen
 • maatalouspolitiikan kansainvälisiin vaikutuksiin.

Kohderyhmä: Opiston maataloustieteen opintolinjan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen; Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2019-20, seuraavan kerran kurssi on ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.
Opiskelu: Kurssi suoritetaan verkkokurssina. Opiskeluun kuuluu 14 oppituntia tutorryhmätyöskentelyä (oppitunnit arkipäivisin), luentomateriaalien ja -tallenteiden läpikäyntiä Moodlessa sekä itsenäistä työskentelyä. Tentti ja Moodle-harjoitukset. Kurssin tuutor-opettajana toimii FM Elisa Männistö.

Hinta: 145 €

Opintovaatimukset

 


 

Maatalousekonomian perusteet 2a 3 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Maatalousekonomian perusteet 2a -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Opintojaksolla tutustutaan maatalouden liiketaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja niiden pohjalta laadittaviin laskelmiin, joita tarvitaan mm. maatalousharjoittelusta tehtävän raportin laatimisessa. Kurssin jälkeen:

 • Opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä.
 • Kurssilla opitaan tuotantoekonomian perusteet.
 • Kurssilla tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin

Kohderyhmä: Opiston maataloustieteen opintolinjan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen; Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2019-20, seuraavan kerran kurssi on ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.
Opiskelu: Kurssi suoritetaan verkkokurssina. Kurssilla on viikoittaista tutorryhmätyöskentelyä (arkipäivisin), jossa käydään läpi kurssin Moodle-alueen materiaaleja ja luentokirjallisuutta. Opiskelijat tekevät kurssin laskuharjoitukset sekä muut tehtävät, mitkä käydään läpi tutorryhmässä. Loppukuulustelu. Kurssin tuutor-opettajana toimii FM Elisa Männistö.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset

 


 

Bioenergiaketjut 5 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Bioenergiaketjut -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Opiskelija perehtyy energian tarpeeseen ja bioenergian tuotantomuotoihin sekä bioenergian tuotannon merkitykseen maassamme. Puubiomassan korjuu, jalostaminen energiatuotteiksi ja energian tuottaminen puusta ovat kurssin keskeistä sisältöä. Bioenergian tuotannon ympäristövaikutukset käsitellään monipuolisesti. Kurssilla tehdään harjoituksia, joiden avulla opiskelija oppii ymmärtämään energiantuotantoon ja käyttöön liittyviä suuruussuhteita ja fysikaalisia lainalaisuuksia.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa nimetä käytettävissä olevia bioenergiamuotoja ja antaa esimerkkejä bioenergian tuotantoketjuista. Opiskelija ymmärtää bioenergian tuotannon rajallisuuden ja osaa arvioida bioenergian merkitystä Suomen energiahuollossa. Opiskelija osaa kuvata metsä- peltobioenergiaan tuotannon keskeiset ympäristövaikutukset. Lisäksi opiskelija osaa laskea energian yksikkömuunnoksiin, energiasisältöön, tehoon ja hyötysuhteeseen liittyviä peruslaskutoimituksia.

Kohderyhmä: Opiston maataloustieteen opintolinjan opiskelijat sekä muut aiheesta kiinnostuneet.

Ilmoittautuminen; Kurssia ei järjestetä lukuvuonna 2019-20, seuraavan kerran kurssi on ohjelmassa lukuvuonna 2020-2021.
Opiskelu: 28 tuntia kontaktiopetusta sisältäen luentoja ja maastokäyntejä. 20 tuntia itsenäisesti tehtyjä harjoituksia, 20 tuntia verkossa tehtyjä ryhmätöitä ja vertaisarvioita, 2 tunnin tentti, 67 tuntia itsenäistä kirjallisuuteen perehtymistä.  Tentti, harjoitukset ja ryhmätyöt. Kurssin opettajana toimii MH Juho Lahti.
Hinta: 170 €

Opintovaatimukset

 


Maatalous- ja metsätieteellisten aineiden päätoiminen opiskelu

Kaikki edellä luetellut maatalous- ja metsätieteelliset aineet sisältyvät opistomme maataloustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä, hakulinkki avautuu helmikuussa 2020. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista maatalous- ja metsätieteellisiin aineisiin ei enää tarvitse tehdä.

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

Jaa sivu