lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Humanistiset aineet

ep-lintu

LISÄTIETOJA AVOIMEN YLIOPISTON OPINNOISTA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri),
puh. 044 432 5641 tai
virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Humanistiset aineet

 


Historian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Historian tuntemusta määrittelee vanha sanonta: ymmärtääksesi nykyisyyttä sinun täytyy tuntea menneisyys. Historian perusopinnot antavat hyvät perustiedot sekä Suomen että maailmanhistorian keskeisimmistä tapahtumista. Opinnoissa tutustutaan myös historian tutkimusprosessiin sekä erilaisiin aineistoihin sekä opitaan arvioimaan lähdekirjallisuutta kriittisesti. Opintojaksoilla aiheina mm. maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka sekä siitä eteenpäin aina 2000-luvulle, Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle sekä historia ajankohtaisena tieteenä.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:

 • Orientaatio historiaan (5 op)
 • Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka (5 op)
 • Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle (5 op)
 • Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-uvulle (5 op)
 • Historia ajankohtaisena tieteenä (5 op)

Kohderyhmä: Tutkintotavoitteiset opiskelijat ja kaikki historian opinnoista kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä opintoryhmätyöskentelyllä.

Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.
Opintovaatimukset

 

Kirjoittamisen perusopinnot 30 op OPINNOT PERUTTU!

Jyväskylän yliopisto

Kirjoittamisen perusopintojen tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kirjoittajan työhön. Opinnot tarjoavat valmiuksia kirjoittaa, analysoida ja arvioida erilaisia tekstejä sekä mahdollisuuden saada perusteltua palautetta kirjoittamisen eri vaiheissa. Opintoihin sisältyy sekä kaikille yhteisiä, että valinnaisia opintojaksoja. Yhteisissä opinnoissa perehdytään kirjoittamisen perusteoriaan ja hankitaan kokemusta monenlaisesta kirjoittamisesta. Valinnaisissa opinnoissa syvennetään lajiosaamista ja luovan prosessin hallintaa.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

Kaikille yhteiset opintojaksot (10 op, suoritustapa lähiopetus ja tehtävät, ei etäopiskelumahdollisuutta):

 • Perehdytys kirjoittamisen opintoihin sekä Kirjoittamisen taiteelliset ja tieteelliset lähtökohdat 5 op Lähiopetus 16 t
 • Kirjoittaja lukijana 5 op Lähiopetus 16 t

Kirjoittajan materiaalit ja tiedonhankinta 5 op (suoritustapa lähiopetus ja tehtävät tai itsenäinen opiskelu). Valittavissa kaksi vaihtoehtoista kurssia;

 • Faktan ja fiktion vuoropuhelu kirjoittamisessa 5 op (lähiopetus 16 t ) TAI
 • Luova omaelämäkerrallinen kirjoittaminen 5 op (itsenäinen opiskelu)

Lajit (10 op, valitaan kaksi) suoritustapa lähiopetus ja tehtävät tai itsenäinen opiskelu:

 • Proosa 5 op (lähiopetus 16 t)
 • Draama 5 op (itsenäinen opiskelu)
 • Runous 5 op (itsenäinen opiskelu)
 • Tietokirjoittaminen 5 op (lähiopetus 16 t)

Prosessi (5 op, valitaan joko lähiopetus ja tehtävät tai itsenäinen opiskelu, tehdään opintojen loppuvaiheessa

 • Tekstikokoelma 5 op (lähiopetus 16 t )  TAI
 • Kirjoittaminen luovana prosessina 5 op (itsenäinen opiskelu)

Kohderyhmä: Opinnot sopivat kaikille, jotka haluavat kehittää omaa kirjoittamistaan tavoitteellisesti, ammattikirjoittajan työstä kiinnostuneille, asiantuntijatehtävissä kirjoittamista tarvitseville, kirjoittamisen ohjaajiksi aikoville, täydennyskoulutukseksi esim. opetus- tai viestintätehtävissä toimiville sekä sivuaineeksi yliopistolliseen tutkintoon.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Opintojaksot suoritetaan lähiopetukseen osallistumalla (pakolliset jaksot) tai sitten lähiopetukseen osallistumisella tai itsenäisinä oppimistehtävinä.

Hinta: 480 € (30 op) Yksittäisien opintojaksojen suoritus 90 euroa / 5 op:n jakso + yliopiston ilmoittautumismaksu (kurssista ja kurssien määrästä riippuen 10€ – maksimissaan 80€)

Opintovaatimukset

 

 


Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.  Hän harjoittelee kulttuurihistoriallisen kirjoittamisen perusteita ja tutustuu myös yliopisto-opetuksen erilaisiin muotoihin ja suoritustapoihin.

Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Kulttuurihistorian aikakaudet (5 op)
 • Kulttuurihistorian metodologia ja historia (5 op)
 • Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (5 op)
 • Kulttuurihistorian tutkimusalat (2 x 5 op)

Kohderyhmä: Tutkintotavoitteiset opiskelijat ja kaikki kulttuurihistorian opinnoista kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Kiinnostaako aineen päätoiminen opiskelu? Kts. yliopistostartti

Opiskelu: Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä,verkon kautta välitettäviä luentoja, työskentelyä Moodle – oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä.

Hinta: 430 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

Opintovaatimukset

 


Tutustu viestintätieteisiin 2 op

Vaasan yliopisto

Kiinnostaako viestintätieteiden opiskelu? Missa ammateissa viestintätieteistä valmistunut voi toimia? Tällä kurssilla tutustut viestintätieteisiin ja sen opiskeluun yliopistossa. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet viestintätieteiden opiskeluun ja esittelee Vaasan yliopistossa opetettavia viestintätieteiden aihepiirejä (mm. työelämäviestintä, digitaalinen viestintä, organisaatioviestintä, tekninen viestintä, pelitutkimus).

Kohderyhmä: Jakso on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat tutustua viestintätieteeseen opiskelualana. Kurssi sopii erityisesti lukiolaisille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5. – 31.12.2019. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Itsenäiset verkko-opinnot Moodlessa, ohjeistus lähetetään sähköpostitse kurssille ilmoittautumisen jälkeen.
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua.
Opintovaatimukset

 


Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä jaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Terminologisen tutkimuksen perusteet 5 op Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erikoisalojen (ammatti- ja harrastusalojen) ja yleiskielisen sanaston välisen eron, ymmärtää erikoisalojen termistöjen ja käsitteistöjen viestinnällisen tehtävän, osaa tunnistaa viestinnässä ja tiedonvälityksessä esiintyviä termistöllisiä ja käsitteellisiä ongelmia, kykenee pohtimaan niihin ratkaisuja, tuntee terminmuodostuksen periaatteet, osaa analysoida käsitteiden sisältöjä ja laatia niille määritelmiä sekä osaa hahmottaa käsitteiden välisiä suhteita ja käsitejärjestelmiä Suoritus; verkko-opinnot viikolla 45-49/2019. Opettaja Terttu Harakka.

 

 • WWW-suunnittelu 5 op. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan arvioida verkkosivuja käytettävyystutkimuksen keinoin ja toteuttaa sisällöltään ja käytettävyydeltään toimivia sekä standardinmukaisia verkkosivuja html:n ja css:n avulla. Opiskelija osaa myös muokata digitaalisia mediaelementtejä verkkosivujen tarpeita vastaaviksi. Lisäksi opiskelija ymmärtää sisällönhallintajärjestelmien perusperiaatteet. Suoritus; verkko-opinnot viikolla 8-12 / 2020. Opettaja Mikael Mäenpää.

 

 • Erikoisalaviestintä 5 op. Verkkoluentoja erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja analyysimenetelmistä. Harjoituksia, joissa analysoidaan erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutuksia kielellisiin ja sisällöllisiin valintoihin. Kurssilla käsitellään esimerkkejä mm. tieteellisestä viestinnästä, terveysviestinnästä, poliittisesta viestinnästä, talousviestinnästä ja teknisestä viestinnästä. Suoritus: verkko-opinnot viikolla 3-7 / 2020. Opettaja Liisa Kääntä.

 

 • Viestintätieteiden peruskurssi 5 op. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa viestinnästä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä hahmottaa viestinnän eri lajeja ja viestintämalleja. Hän osaa kuvata kielenkäytön ja viestinnän suhdetta, tuntee mediateknologian kehityksen pääpiirteet, osaa eritellä viestinnän funktioita ja määritelläkeskeisiä käsitteitä. Suoritus; verkko-opinnot viikolla 40-44 / 2019. Opettaja Terttu Harakka.

 

 • Agency in Social Media 5 op
  At the end of this course, students will be able to identify and describe a variety of linguistic, visual, social, and professional characteristics of digital communication. Students will then be able to apply this knowledge and critically analyze online activities as well as their own participation in digital communication. Suoritus; verkko-opinnot viikolla 13-19 / 2020. Opettajat Susanna ja Mikael Mäenpää.

 

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille sekä tutkintotavoitteiseen opiskeluun viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Viestintätieteiden opinnot voit suorittaa myös opistomme kirjoittamisen ja viestinnän opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Lisätietoja opintolinjasta täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2019 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista viestintätieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5. – 2.10.2019. Ilmoittautumislinkki.  Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua.Yksittäisille jaksoille ilmoittautuvat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: : Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opiston opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat (opiskeluympäristö avautuu) maanantaina 30.9.2019 Opistolla järjestetään kaikille suorittajille yhteinen aloituskokoontuminen to 3.10. klo 14.15 – 15.45. Opinnot voi aloittaa myös ilman aloituskokoontumiseen osallistumista. Opintoja tukee myös opiston opintoryhmä, joka kokoontuu arkipäivisin (torstai), myöskään ryhmään osallistuminen ei ole pakollista.
Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

 


Humanististen aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu

Opistossamme voit suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan yliopistojen avoimen yliopiston kiintiön kautta.

Lisätietoja Jyväskylän yliopistosta:
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/tavoitteena-tutkinto/kandidaatin-tutkinto/humanististen-tieteiden-kandidaatti
https://www.avoin.jyu.fi/fi/opiskelu/tavoitteena-tutkinto/kandidaatin-ja-maisterin-tutkinnot/vaylavaatimukset-hytk

Lisätietoja Vaasan yliopistosta:

Avoimen väylä 2019
https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/viestintatieteet/

Lisätietoja Itä-Suomen yliopistosta

Lisätietoa Turun yliopistosta

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

Jaa sivu