lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Humanistiset aineet

ep-lintu

Humanistiset aineet

 


Historian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Historian tuntemusta määrittelee vanha sanonta: ymmärtääksesi nykyisyyttä sinun täytyy tuntea menneisyys. Historian perusopinnot antavat hyvät perustiedot sekä Suomen että maailmanhistorian keskeisimmistä tapahtumista. Opinnoissa tutustutaan myös historian tutkimusprosessiin sekä erilaisiin aineistoihin sekä opitaan arvioimaan lähdekirjallisuutta kriittisesti. Opintojaksoilla aiheina mm. maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka sekä siitä eteenpäin aina 2000-luvulle, Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-luvulle sekä historia ajankohtaisena tieteenä.

Opinnot koostuvat viidestä opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina:

 • Orientaatio historiaan (5 op)
 • Maailman historian kehityslinjat 1500-luvun lopulle saakka (5 op)
 • Maailman historian kehityslinjat 1600-luvulta 2000-luvulle (5 op)
 • Suomen historian kehityslinjat keskiajalta 2000-uvulle (5 op)
 • Historia ajankohtaisena tieteenä (5 op)

 

Kohderyhmä: Tutkintotavoitteiset opiskelijat ja kaikki historian opinnoista kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä opintoryhmätyöskentelyllä.

Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100 € / 5  op jakso

Opintovaatimukset

 


Kulttuurihistorian perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kulttuurihistorian perusopinnoissa opiskelija tutustuu kulttuurihistoriallisen ajattelun perusteisiin. Opintokokonaisuuden tarkoituksena on antaa opiskelijalle käsitys kulttuurihistorian perusteista ja historiatieteestä. Päämääränä on problematisoida opiskelijan historiakuvaa ja ajan periodisoimisen tapoja sekä opetella kulttuurihistorian tutkimusten analyyttista lukemista.  Hän harjoittelee kulttuurihistoriallisen kirjoittamisen perusteita ja tutustuu myös yliopisto-opetuksen erilaisiin muotoihin ja suoritustapoihin.

Opinnot koostuvat neljästä opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Kulttuurihistorian aikakaudet (5 op)
 • Kulttuurihistorian metodologia ja historia (5 op)
 • Kulttuurihistoria ja menneisyyden läsnäolo (5 op)
 • Kulttuurihistorian tutkimusalat (2 x 5 op)

Kohderyhmä: Tutkintotavoitteiset opiskelijat ja kaikki kulttuurihistorian opinnoista kiinnostuneet.
Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika päättynyt.

Kiinnostaako aineen päätoiminen opiskelu? Kts. yliopistostartti

Opiskelu: Opintoihin sisältyy tuutorin ohjaamaa opintoryhmätyöskentelyä,verkon kautta välitettäviä luentoja, työskentelyä Moodle – oppimisympäristössä, kirjallisia tehtäviä ja kirjatenttejä.

Hinta: 430 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

Opintovaatimukset

 


Tutustu viestintätieteisiin 2 op

Vaasan yliopisto

Kiinnostaako viestintätieteiden opiskelu? Missa ammateissa viestintätieteistä valmistunut voi toimia? Tällä kurssilla tutustut viestintätieteisiin ja sen opiskeluun yliopistossa. Kurssi antaa opiskelijalle perusvalmiudet viestintätieteiden opiskeluun ja esittelee Vaasan yliopistossa opetettavia viestintätieteiden aihepiirejä (mm. työelämäviestintä, digitaalinen viestintä, organisaatioviestintä, tekninen viestintä, pelitutkimus).

Kohderyhmä: Jakso on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat tutustua viestintätieteeseen opiskelualana. Kurssi sopii erityisesti lukiolaisille ns. yliopiston kurkistuskurssiksi.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 15.5.2019 – 1.4.2020. Ilmoittautumislinkki

Opiskelu: Itsenäiset verkko-opinnot Moodlessa, ohjeistus lähetetään sähköpostitse kurssille ilmoittautumisen jälkeen. Kurssin suoritusaika päättyy 15.5.2020.
Hinta: Jakson suorituksesta ei peritä opintomaksua.

Opintovaatimukset

 


Viestintätieteiden opintokokonaisuus 25 op

Vaasan yliopisto

Viestinnän opinnoissa otetaan huomioon viestien sisällön ja muodon lisäksi myös viestintätilanne sekä teknologia, digitaalinen media, jonka varaan ihmisten välinen vuorovaikutus usein rakentuu. Työelämässä vaaditaan kykyä viestiä erilaisten tilanteiden ja välineiden, erityisesti digitaalisen median edellyttämällä tavalla. Viestintätieteiden opintojen tavoitteena on antaa perustietoja tulevaisuuden viestintäosaajalle, joka hallitsee viestinnän keinot ja on avoin uusille suuntauksille.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä jaksosta, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:

 • Terminologisen tutkimuksen perusteet 5 op Kurssin suoritettuaan opiskelija ymmärtää erikoisalojen (ammatti- ja harrastusalojen) ja yleiskielisen sanaston välisen eron, ymmärtää erikoisalojen termistöjen ja käsitteistöjen viestinnällisen tehtävän, osaa tunnistaa viestinnässä ja tiedonvälityksessä esiintyviä termistöllisiä ja käsitteellisiä ongelmia, kykenee pohtimaan niihin ratkaisuja, tuntee terminmuodostuksen periaatteet, osaa analysoida käsitteiden sisältöjä ja laatia niille määritelmiä sekä osaa hahmottaa käsitteiden välisiä suhteita ja käsitejärjestelmiä Suoritus; verkko-opinnot viikolla 45-49/2019. Opettaja Terttu Harakka.

 

 • WWW-suunnittelu 5 op. Opiskelija osaa kurssin suoritettuaan arvioida verkkosivuja käytettävyystutkimuksen keinoin ja toteuttaa sisällöltään ja käytettävyydeltään toimivia sekä standardinmukaisia verkkosivuja html:n ja css:n avulla. Opiskelija osaa myös muokata digitaalisia mediaelementtejä verkkosivujen tarpeita vastaaviksi. Lisäksi opiskelija ymmärtää sisällönhallintajärjestelmien perusperiaatteet. Suoritus; verkko-opinnot viikolla 8-12 / 2020. Opettaja Mikael Mäenpää.

 

 • Erikoisalaviestintä 5 op. Verkkoluentoja erikoisalaviestinnän ominaispiirteistä ja analyysimenetelmistä. Harjoituksia, joissa analysoidaan erilaisia viestintätilanteita ja niiden vaikutuksia kielellisiin ja sisällöllisiin valintoihin. Kurssilla käsitellään esimerkkejä mm. tieteellisestä viestinnästä, terveysviestinnästä, poliittisesta viestinnästä, talousviestinnästä ja teknisestä viestinnästä. Suoritus: verkko-opinnot viikolla 3-7 / 2020. Opettaja Liisa Kääntä.

 

 • Viestintätieteiden peruskurssi 5 op. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa kertoa viestinnästä yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ilmiönä sekä hahmottaa viestinnän eri lajeja ja viestintämalleja. Hän osaa kuvata kielenkäytön ja viestinnän suhdetta, tuntee mediateknologian kehityksen pääpiirteet, osaa eritellä viestinnän funktioita ja määritelläkeskeisiä käsitteitä. Suoritus; verkko-opinnot viikolla 40-44 / 2019. Opettaja Terttu Harakka.

 

 • Agency in Social Media 5 op
  At the end of this course, students will be able to identify and describe a variety of linguistic, visual, social, and professional characteristics of digital communication. Students will then be able to apply this knowledge and critically analyze online activities as well as their own participation in digital communication. Suoritus; verkko-opinnot viikolla 13-19 / 2020. Opettajat Susanna ja Mikael Mäenpää.

 

Kohderyhmä: Opinnot soveltuvat ammatilliseksi täydennyskoulutukseksi kaikille viestinnän alalla toimiville tai siitä kiinnostuneille sekä tutkintotavoitteiseen opiskeluun viestinnän alan yliopisto-opintoja harkitsevalle.

Viestintätieteiden opinnot voit suorittaa myös opistomme kirjoittamisen ja viestinnän opintolinjalla. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Lisätietoja opintolinjasta täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista viestintätieteiden opintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Opintokokonaisuuden ilmoittautumisaika on päättynyt mutta yksittäisille opintojaksoille voi vielä ilmoittautua. Kevätkaudella 2020 voit suorittaa opinnoista jaksot

 • Erikoisalaviestintä 5 op (ilmoittautumiset 7.1.2020 mennessä)
 • WWW-suunnittelu 5 op (ilmoittautumiset 3.2.2020 mennessä)
 • Agency in Social Media 5 op (ilmoittautumiset 9.3.2020 mennessä)

Yksittäisille jaksoille ilmoittautuvat ilmoittautuvat viestintätieteiden opintokokonaisuuteen ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit joita ilmoittautuminen koskee.

Ilmoittautumislinkki 

Opiskelu: : Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opiston opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat (opiskeluympäristö avautuu) maanantaina 30.9.2019 Opistolla järjestetään kaikille suorittajille yhteinen aloituskokoontuminen to 3.10. klo 14.15 – 15.45. Opinnot voi aloittaa myös ilman aloituskokoontumiseen osallistumista. Opintoja tukee myös opiston opintoryhmä, joka kokoontuu arkipäivisin (torstai), myöskään ryhmään osallistuminen ei ole pakollista.
Hinta: 400 € (25 op), yksittäisien jaksojen suoritus 100€ / 5 op jakso.

 


Humanististen aineiden tutkintotavoitteinen opiskelu

Opistossamme voit suorittaa humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon sisältyviä opintoja ja/tai kerätä opintopisteitä erillisvalintaan yliopistojen avoimen yliopiston kiintiön kautta.

Lisätietoja Jyväskylän yliopistosta: 

 

Lisätietoja Vaasan yliopistosta:

Avoimen väylä 2019
https://www.univaasa.fi/hakijat/hakukohteet/kandidaattiohjelmat/viestintatieteet/

Lisätietoja Itä-Suomen yliopistosta

Lisätietoa Turun yliopistosta

 

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu