fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

 

Sivuja päivitetty 11.8.2020. Muutokset mahdollisia.

 


Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia ti 18.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ke 19.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ma 24.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ti 25.8.2020 klo 8.15 – 12.45, ma 31.8.2020 klo 8.15 – 10.30 ja ti 1.9.2020 klo 8.15 – 10.30. Moodle tentti, tenttipäivät pe 11.9.2020, pe 25.9.2020 ja pe 9.10.2020. Kurssin opettajina toimivat OTM Katariina Virkkunen ja OTT Tuuli Hong.

Hinta: 150 €

Opintovaatimukset

 


Eurooppaoikeus 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Euroopan integraation historia, EU:n toimielimet ja lainsäädäntö, välitön vaikutus, etusija ja valtion vahingonkorvausvastuu, perusoikeudet, ennakkoratkaisupyynnöt, suorat kanteet, tavaroiden vapaa liikkuvuus, henkilöiden vapaa liikkuvuus ja Euroopan unionin kansalaisuus. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus. Opetus suomeksi ja osittain englanniksi. Luentomateriaali suomeksi.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.10.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus  24 oppituntia marraskuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Harjoitustehtävät ja tentti. Kurssin luennoitsijoina toimii OTT Olli Wikberg.

Hinta: 320 €

Opintovaatimukset

 

 


Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 22.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 18 oppituntia ma 5.10.2020 klo 10-15, ma 19.10.2020 klo 14-19 ja ti 20.10.2020 klo 10-14. Varapäivä 26.10.2020. Lisäksi yksi luentopäivä jonka ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tentti 2.11.2020 klo 18-21, 14.12.2020 klo 18-21 tai 1.2.2021 klo 18-21. Kurssin luennoitsijoina toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg.

Hinta: 260 €

Opintovaatimukset

 


Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset). Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia päiväopintoina ti-pe 29.9. – 2.10.2020. Tiistai ja keskiviikko klo 9 – 15, to klo 9.00 – 15.45 ja pe klo 9-15.00. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Moodle-tentti tai muu tentaattorin luennoilla ilmoittama suoritustapa. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Hinta: 310 €

Opintovaatimukset

 


Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson jälkeen opiskelija – hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. – tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. – kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. – osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet – hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5.2020 – 19.1.2021. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 20 oppituntia ke 3.2.2021 klo 17.00 – 19.30, to 4.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ti 9.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ke 10.2.2021 klo 17.00 – 19.30, to 11.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ke 17.2.2021 klo 17.00 – 19.30 ja to 18.2.2021 klo 17.00 – 18.30. Moodle-tentti ke 17.3.2021 klo 18-19, ke 7.4.2021 klo 18-19 tai ke 16.6.2021 klo 18-19. Lisätehtävä, joka palautetaan Moodleen ti 2.3.2021 mennessä. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Rikosoikeus 8 op

Turun yliopisto

Sisältö; Rikosoikeudellisen sääntelyn lähtökohdat, rikosvastuun yleiset edellytykset, keskeiset rikostyypit, rikosoikeudellisen seuraamusjärjestelmän pääpiirteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luento-opetus 20 tuntia tammikuussa 2021. Etukäteisvalmistautuminen (luennoilla käsiteltävät esimerkkitapaukset ja tuomioistuinratkaisut); vapaaehtoinen harjoitustehtävä tehdään ryhmässä (hyväksytty harjoitustehtävä tuottaa enintään 5 lisäpistettä). Moodle-tentit (luennot ja kirjallisuus). Kurssin luennoitsijoina toimii OTT Tuuli Hong.

Hinta: 230 €

Opintovaatimukset

 


Työoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Työoikeuden yleiset opit eli systematiikka, peruskäsitteet ja teoriat sekä periaatteelliset oikeudet ja oikeusperiaatteet, työoikeuden ja työelämän kehityshistoria sekä nykyiset instituutiot ja mekanismit, työoikeuden normien soveltamisala, työoikeuden normijärjestelmä, individuaalisen työoikeuden pääsisältö sekä kollektiivisen työoikeuden pääkohdat. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 10.11.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 18 oppituntia lauantaisin 21.11., 28.11., 5.12, 12.12. ja 19.12.2020. Tentti ke 13.1.2021, 10.3.2021/14.4.2021 ja 9.6.2021. Kurssin opettajana toimii OTT Johannes Lamminen.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Työoikeus 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin (10 op) työoikeuden opintojakso. Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia. Käsiteltävät asiat: Työsopimusoikeus, työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus, työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely).

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.11.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 15 oppituntia päiväopintoina joulukuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Luento- ja kirjallisuustentti. Kurssin opettajana toimii OTT Jaana Paanetoja.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset

 


Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia, valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema, eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovallan käytön perusteet, laillisuusvalvonta, kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen, EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia viikonloppuopintoina kevätkaudella 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Vapaaehtoinen aineistotehtävät ja tentti. Kurssin luennoitsijana toimii OTM Juhani Kortteinen.

Hinta: 220 €

Opintovaatimukset

 


Oikeustieteellisten aineiden päätoiminen / tutkintotavoitteinen opiskelu

PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Kaikki edellä luetellut oikeustieteen opintojaksot sisältyvät opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista oikeustieteen jaksoihin ei enää tarvitse tehdä.

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu