lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Oikeustieteet

ep-lintu

Oikeustieteet

 

Sivuja päivitetty 20.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 


Johdatus oikeustieteeseen 2 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle yleiskuvaus oikeudellisista käsitteistä, sekä perehdyttää opiskelija eri oikeudenalojen peruskysymyksiin ja perusterminologiaan. Peruskäsitteitä, oikeudellisia instituutioita sekä oikeudellisia menettelyjä käsitellään esittelemällä eri oikeudenalojen sisältöä. Opintojakson suorittaminen on edellytyksenä muille Turun avoimen yliopiston oikeustieteellisten opintojaksojen osallistumiselle.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 30 oppituntia päiväopintoina 1-2 päivänä viikossa alkaen viikolla 34/2020, ajat tarkentuvat myöhemmin. Moodle-tentti Kurssin opettajana toimii OTM Jonna Kuusela.

Hinta: 150 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Hallinto-oikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Hallinto-oikeuden järjestelmä, julkishallinnon organisaatio, hallintomenettely, muutoksenhaku ja hallintolainkäyttö, virkamiesoikeuden perusteet sekä kunnallisoikeuden perusteet. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 1.10.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 18 oppituntia lokakuussa 2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Tentti 2.11.2020 klo 18-21, 14.12.2020 klo 18-21 tai 1.2.2021 klo 18-21. Kurssin luennoitsijoina toimivat OTT Mikael Koillinen ja OTT Olli Wikberg.

Hinta: 260 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kansainvälisen oikeuden oikeudenalojen perusteet 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä osa-alueet, oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna, kansainvälisen oikeuden lähteet ja perusdoktriinit, tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia, kansainvälisen oikeuden soveltaminen sekä kansainvälisoikeudellinen argumentointi (harjoitukset). Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 25 oppituntia päiväopintoina, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Lähiopetuksessa on läsnäolovelvollisuus. Moodle-tentti tai muu tentaattorin luennoilla ilmoittama suoritustapa. Luennoitsijana toimii OTT, professori Outi Korhonen.

Hinta: 310 €

Opintovaatimukset

 


Oikeushistoria 6 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opiskelija saa kokonaiskuvan eurooppalaisen oikeudenkäytön, oikeusajattelun ja oikeusjärjestyksien historiasta. Hän tutustuu oikeushistorian pääpiirteisiin ja tieteenalan metodeihin sekä ymmärtää historiallisten, yhteiskunnallisten ja kulttuuristen murrosten vaikutukset oikeuskehitykseen. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Ennakkotehtävä, lähiopetus 12 oppituntia, debattityöskentely tai tentti. Opintojakson aikataulu tarkentuu myöhemmin. Luennoitsijana toimii OTT Iisa Vepsä.

Hinta: 160 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Perhe- ja jäämistöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Opintojakson jälkeen opiskelija – hallitsee jokaiselle lakimiehelle välttämättömät perustiedot parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeudesta. – tuntee perhe- ja jäämistöoikeuden yleiset opit ja peruskäsitteet. – kykenee tunnistamaan oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat. – osaa jäsentää aviovarallisuus- ja jäämistöoikeuden sekä varallisuusoikeuden väliset systemaattiset suhteet – hallitsee kansainvälisen yksityisoikeuden perusopit ja osaa soveltaa niitä ratkaistaessa perhe- ja jäämistöoikeuteen kuuluvia asioita silloin, kun niillä on liittymiä yhtä useampaan oikeusjärjestelmään. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus (verkkoluennot) 20 oppituntia ke 3.2.2021 klo 17.00 – 19.30, to 4.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ti 9.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ke 10.2.2021 klo 17.00 – 19.30, to 11.2.2021 klo 17.00 – 19.30, ke 17.2.2021 klo 17.00 – 19.30 ja to 18.2.2021 klo 17.00 – 18.30. Moodle-tentti ke 10.3.2021 klo 18-21, ke 14.4.2021 klo 18-21 tai ke 16.6.2021 klo 18-21. Vapaaehtoinen lisätehtävä, joka palautetaan moodle-tentin yhteydessä. Kurssin opettajana toimii OTT, professori Tuulikki Mikkola.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Työoikeus 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Lapin yliopiston hyvinvointioikeuden poolin (10 op) työoikeuden opintojakso. Opintojen tavoitteena on antaa yleis- ja kokonaiskuva työoikeudellisesta sääntelystä. Kokonaisuuteen kuuluvat työoikeuden normijärjestelmä, työsuhteen tunnistaminen ja erottaminen muista työtä koskevista oikeussuhteista, individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääpiirteet, työaika- ja vuosilomasuojelu ja työturvallisuus. Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää työoikeuden sääntelyn perusperiaatteet. Opiskelija osaa määritellä yksilöllisen ja kollektiivisen oikeuden keskeiset asiat sekä ymmärtää työsuhteen moninaisen normijärjestelmän ja sen vaikutuksen yksittäisissä työsuhteissa. Opiskelija osaa perustellen ratkaista keskeisiä työoikeudellisia ongelmia. Käsiteltävät asiat: Työsopimusoikeus, työsuhteen ehtojen määräytyminen sekä työ- ja virkaehtosopimusoikeus, työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoiminta, työsuojelu (työaika-, vuosiloma- ja työturvallisuussääntely).

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 15 oppituntia päiväopintoina, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Luento- ja kirjallisuustentti. Kurssin opettajana toimii OTT Jaana Paanetoja.

Hinta: 240 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Valtiosääntöoikeus 4 op

Lapin yliopisto

Sisältö; Opetuksen tavoitteena on antaa perustiedot valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä, periaatteista ja instituutioista, perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja laajemminkin kansainvälistymisen vaikutuksista valtiolliseen/julkiseen valtaan. Oppimistavoitteet; Julkisen vallan oikeudellisten perusteiden hahmottaminen jäsentyneellä tavalla. Peruskäsityksen saaminen valtiosääntöoikeuden peruskäsitteistä ja yleisistä opeista sekä perus- ja ihmisoikeuksista, ylimpien valtioelinten tehtävistä ja toimivaltasuhteista sekä Euroopan integraation ja kansainvälistymisen vaikutuksista Suomen valtiosääntöön. Käsiteltävät asiat; valtiojärjestyksen perusteet ja valtiosääntöoikeuden perusperiaatteet, ylimmät valtioelimet ja niiden keskinäiset toimivaltasuhteet, perusoikeusjärjestelmän sekä kansainvälisten ihmisoikeuksien perusteet, lakien säätäminen, hallitusvallan käyttö ja tuomiovallan käyttö, toimivaltasuhteet kansainvälissä asioissa sekä kansainvälisten velvoitteet, perustuslainmukaisuus ja sen valvonta, EU-oikeuden ja valtiosäännön keskinäissuhde sekä unionin asioiden kansallinen valmistelu.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus (verkko) 12 oppituntia, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Luento- ja kirjallisuustentti. Kurssin opettajana toimii OTT Maarit Hovila.

Hinta: 180 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Valtiosääntöoikeuden oikeudenalojen perusteet 7 op

Turun yliopisto

Sisältö; Valtiosääntö ja perustuslaki, oikeusnormien hierarkia, valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako, parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate, yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien valtionsisäinen asema, eduskunta, tasavallan presidentti, valtioneuvosto, lainsäädäntövalta, hallitusvalta, tuomiovallan käytön perusteet, laillisuusvalvonta, kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja voimaansaattaminen, EU-oikeuden ja Suomen valtiosäännön yhteensovittaminen sekä Euroopan unionin asioiden kansallinen valmistelu. Opintojaksolle osallistumisen edellytyksenä on johdatus oikeustieteeseen (2 op TY) tai vastaavien opintojen hyväksytty suoritus.

Kiinnostaako oikeustieteen päätoiminen opiskelu? Katso oikeustieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Lähiopetus 20 oppituntia viikonloppuopintoina, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Vapaaehtoinen aineistotehtävät ja tentti. Kurssin luennoitsijana toimii OTM Juhani Kortteinen.

Hinta: 220 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Oikeustieteellisten aineiden päätoiminen / tutkintotavoitteinen opiskelu

PÄÄTOIMINEN OPISKELU

Kaikki edellä luetellut oikeustieteen opintojaksot sisältyvät opistomme oikeustieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista oikeustieteen jaksoihin ei enää tarvitse tehdä.

TUTKINTOTAVOITTEINEN OPISKELU

Opistossamme voit kerätä opintopisteitä hakuun avoimen yliopiston väylän kautta Turun oikeustieteen tiedekuntaan. Väylähaku Turun yliopistoon

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu