fbpx

lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Maatalous, ympäristö- ja luonnontieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Maatalous, ympäristö- ja luonnontieteet

Maatalous, ympäristö- ja luonnontieteet

 

Sivuja päivitetty 7.9.2020. Muutokset mahdollisia.

 


Kemian peruskurssi 1 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa viikoilla 37 – 41 / 2020, verkkotehtäviä ja tentti. Tenttipäivät ma 26.10.2020 klo 14-18, ma 23.11.2020 klo 14-18 sekä yksi tenttipäivä tammikuussa 2021 (ajankohta varmistuu myöhemmin). Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 37/2020.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 2 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija ymmärtää reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen. Opiskelija tuntee kemiallisen tasapainon periaatteen. Opiskelija on perehtynyt erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoja. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia. Kurssin edeltävänä opintojaksona vaaditaan Kemian peruskurssi 1 4 op TY.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.10.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa viikoilla 44 – 49 / 2020, laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus), tentti. Tenttipäivät ma 7.12.2020 klo 14-18, ti 15.12.2020 klo 14-18 sekä yksi tenttipäivä tammi-helmikuussa 2021 (ajankohta varmistuu myöhemmin). Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 43/2020.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 3 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opiskelija ymmärtää aineen rakenteen, vuorovaikutusten, olomuotojen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden perustan, ja kemiallisten ja fysikaalisten tasapainojen merkityksen. Hän ymmärtää kokeellisen lain ja teoreettisen mallin eron. Opiskelija tuntee tavallisimmat termodynaamiset suureet ja niiden merkityksen reaktiossa. Hän osaa käyttää hyväksi Hessin lakia ja laskea termodynaamisia suureita taulukkoarvojen avulla. Hän osaa myös laskea termodynaamisia suureita suoran tasoituksella van’t Hoffin yhtälön mukaisesti. Opiskelija ymmärtää kemiallisen kennon toiminnan ja tuntee asiaan liittyvän termistön. Hän osaa kirjoittaa kennoreaktion ja laskea kennopotentiaalin myös ei-standardiolosuhteissa. Hän ymmärtää myös konsentraatiokennon periaatteen ja tuntee arkielämän sähkökemiallisten ilmiöiden teoreettisen taustan. Opiskelija hallitsee spektroskopian ja radiokemian perusteet ja termistön. Opiskelija tuntee kinetiikan peruskäsitteet ja osaa määrittää reaktioiden kertaluvun ja differentiaalisen nopeusyhtälön, sekä osaa laskea nopeusvakion yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija tuntee 1., 2. ja 0. kertaluvun reaktioiden integroidut nopeusyhtälöt ja osaa laskea nopeusvakion suorantasoituksella em. yhtälöiden mukaisesti, sekä reaktioiden puoliintumisajan eri tapauksissa. Opiskelija tuntee mekanismitutkimuksen peruskäsitteitä ja toimintatapoja ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija ymmärtää reaktion lämpötilariippuvuuden perustan ja osaa laskea reaktion aktivoitumisenergian. Opiskelija tuntee liuosten muodostumisen termodynamiikkaa ja liuosten ominaisuuksia. Sisältö 1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus, 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit, 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka, 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino, 5. Sähkökemian perusteet, 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi, 7. Liuosten ominaisuudet, 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot n. 30 oppituntia verkossa viikolla 2 – 8 / 2021, monivalintatehtävät, kotilaskut, Moodle-tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella tammikuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 4 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen, orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen, tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot, reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen. Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot. Sisältö: 1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen, 2. Alkaanit, 3. Stereokemia, 4. Alkeenit ja alkyynit, 5. Aromaattiset yhdisteet, 6. Karbonyyliyhdisteet, 7. Organohalidit, 8. Alkoholit, 9. Amiinit, 10. Biomolekyylit.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5.2020 – 28.2.2021. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot verkossa viikoilla 10 – 17 / 2021, koti- ja monivalintatehtävät, Moodle-tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella maaliskuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


 

 

Tietojenkäsittelytieteet perusopinnot 23 op

Turun yliopisto

Sisältö: Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja ’nappulatekniikan’ osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista:

Tietojenkäsittelyn perusteet I 5 op, suoritus ajalla 31.8. – 25.10.2020
Ohjelmoinnin perusteet 5 op, suoritus ajalla 26.10.-20.12.2020
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op, suoritus marras-joulukuussa 2020
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op: suoritus tammi-maaliskuussa 2021
Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op: suoritus tammi-maaliskuussa 2021
Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op: suoritus maalis-huhtikuussa 2021

Katso myös jakson testimateriaali

Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot tarjoavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia hakea avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta. Väylien opiskelijakiintiöt ovat suuret! Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot sisältyvät opistomme tietojenkäsittelytieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 24.8.2020.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot tuettuna opiston järjestämällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä kokoontuu opistolla tuutor-opettajan johdolla arkipäivisin noin 1-2 kertaa viikossa. Opinnot alkavat infotilaisuudella, johon on osallistumisvelvoite, tilaisuus järjestetään verkossa to 27.8.2020 klo 17.00 – 18.00. Opintoryhmän toiminta aloitetaan infotilaisuuden jälkeen viikolla 35-36/2020.

Hinta: 310 €

Opintovaatimukset

 


Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS-kurssi 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssin tavoitteena on SPSS-ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston, osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla, osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa sekä osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan. Tilastomenetelmien perusteet tulisi hallita ennen kurssille osallistumista.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.11.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 15 oppituntia joka antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa joulukuun 2020 ajan, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 50€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua)

Opintovaatimukset

 


Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastotieteen hyödyntämisestä tutkimuksen teossa. Kurssin aluksi lähdetään liikkeelle empiirisen aineiston hankintamenetelmistä ja mielenkiinnon kohteena olevien ominaisuuksien mittaamisesta. Sen jälkeen tutustutaan yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti ja tunnusluvuin ja tunnuslukujen tulkintaan. Myös tilastollisen päättelyn perusteet tulevat tutuksi todennäköisyyslaskennan keinoin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä käydään läpi estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä ja analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa ja muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 60 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille jonne tulee ilmoittautua erikseen suoraan Jyväskylän avoimeen yliopistoon.  Opintoryhmä kokoontuu keskiviikkoisin klo 10-14 alkaen ke 9.9.2020. Jyväskylän avoimen yliopiston kurssi-ilmoittautuminen avautuu 17.8. ja päättyy 30.9.2020. Kurssin tenttipäivät 1.12.2020 klo 16.30 – 20.30 tai 16.2.2021 klo 16.30 – 20.30.

Hinta: 100€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua)

Opintovaatimukset

 

 


Tietojenkäsittelytieteen / Ympäristötieteen väylä yliopistoon

Tietojenkäsittelytieteen väylä, lisätietoja täällä

Ympäristötieteen väylä, lisätietoja täällä

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu