lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Maatalous, ympäristö- ja luonnontieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Maatalous, ympäristö- ja luonnontieteet

Maatalous, ympäristö- ja luonnontieteet

 

Sivuja päivitetty 19.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 


Kasvintuotannon perusteet 5 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Kasvintuotannon perusteet -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: ruokajärjestelmä ja tuotantoekosysteemi, peltokasvien tuotanto, puutarhakasvien tuotanto, maa ja kasvinravinteet, kasvintuotannon teknologia, työturvallisuus, Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pelto- ja puutarhakasvien tuotannon ilmastolliset ja maaperälliset edellytykset Suomessa, tuntee tuotantoekosysteemin ja ruokajärjestelmään kuuluvia osatekijöitä, tuntee pääpiirteet tärkeimpien pelto- ja puutarhakasvien viljelytoimista, kasvinravitsemuksesta, käytetystä teknologiasta sekä työturvallisuudesta.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso maatalous- ja ympäristötieteiden opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 10.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Osallistuminen lähiopetukseen (88 oppituntia), joista luento-opetusta 52 t, harjoitustöitä 24 t (pellot ja viljalaboratorio 16 t, Excel-harjoitukset t h) ja vierailut 12 t. Lähiopetus alkaa viikolla 34/2020 ja päättyy joulukuussa 2020. Lähiopetus on arkipäivisin. Omatoimista opiskelua 70 tuntia. Hyväksytysti suoritetut luentotentit, harjoitukset ja vierailukäynnit. Opettajana toimii Heikki Koskimies.

Hinta: 260 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kemian peruskurssi 1 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi I:n jälkeen opiskelija ymmärtää kemiallisen kaavan merkityksen. Opiskelija on perehtynyt erilaisten kemiallisten sidosten muodostumiseen ja niihin liittyviin keskeisiin teorioihin. Opiskelija on myös perehtynyt eri alkuaineiden ominaisuuksiin, esiintymiseen ja tärkeimpiin yhdisteisiin sekä aineen eri olomuotoihin. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Atomit, molekyylit ja ionit, 3. Atomin rakenne ja jaksollisuus, 4. Kemialliset sidokset ja sidosteoria, 5. Aineen olomuodot.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa viikoilla 37 – 41 / 2020, verkkotehtäviä ja tentti. Verkkoluentojen lisäksi opistolla järjestetään opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 36/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 2 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Kemian peruskurssi II:n jälkeen opiskelija ymmärtää reaktioyhtälön stoikiometrisen merkityksen. Opiskelija tuntee kemiallisen tasapainon periaatteen. Opiskelija on perehtynyt erilaisiin vesiliuoksessa tapahtuviin reaktioihin ja kykenee soveltamaan liuostasapainoja. Sisältö: 1. Johdanto, 2. Stoikiometria, 3. Kemiallinen tasapaino, 4. Hapot ja emäkset, 5. Vesiliuostasapainojen sovelluksia. Kurssin edeltävänä opintojaksona vaaditaan Kemian peruskurssi 1 4 op TY.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.10.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot 34 oppituntia verkossa viikoilla 44 – 49 / 2020, laskuharjoitukset 5 oppituntia (lähiopetus), tentti. Opistolla järjestetään laskuharjoitukset ja opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella viikolla 43/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset

 


Kemian peruskurssi 3 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opiskelija ymmärtää aineen rakenteen, vuorovaikutusten, olomuotojen ja ominaisuuksien välisen riippuvuuden perustan, ja kemiallisten ja fysikaalisten tasapainojen merkityksen. Hän ymmärtää kokeellisen lain ja teoreettisen mallin eron. Opiskelija tuntee tavallisimmat termodynaamiset suureet ja niiden merkityksen reaktiossa. Hän osaa käyttää hyväksi Hessin lakia ja laskea termodynaamisia suureita taulukkoarvojen avulla. Hän osaa myös laskea termodynaamisia suureita suoran tasoituksella van’t Hoffin yhtälön mukaisesti. Opiskelija ymmärtää kemiallisen kennon toiminnan ja tuntee asiaan liittyvän termistön. Hän osaa kirjoittaa kennoreaktion ja laskea kennopotentiaalin myös ei-standardiolosuhteissa. Hän ymmärtää myös konsentraatiokennon periaatteen ja tuntee arkielämän sähkökemiallisten ilmiöiden teoreettisen taustan. Opiskelija hallitsee spektroskopian ja radiokemian perusteet ja termistön. Opiskelija tuntee kinetiikan peruskäsitteet ja osaa määrittää reaktioiden kertaluvun ja differentiaalisen nopeusyhtälön, sekä osaa laskea nopeusvakion yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija tuntee 1., 2. ja 0. kertaluvun reaktioiden integroidut nopeusyhtälöt ja osaa laskea nopeusvakion suorantasoituksella em. yhtälöiden mukaisesti, sekä reaktioiden puoliintumisajan eri tapauksissa. Opiskelija tuntee mekanismitutkimuksen peruskäsitteitä ja toimintatapoja ja osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa tapauksissa. Opiskelija ymmärtää reaktion lämpötilariippuvuuden perustan ja osaa laskea reaktion aktivoitumisenergian. Opiskelija tuntee liuosten muodostumisen termodynamiikkaa ja liuosten ominaisuuksia. Sisältö 1. Fysikaalisten tekijöiden ja kemiallisen systeemin vuorovaikutus, 2. Kokeelliset lait ja teoreettiset mallit, 3. Energia, entalpia ja kemiallinen termodynamiikka, 4. Entropia, Gibbsin energia ja reaktion tasapaino, 5. Sähkökemian perusteet, 6. Kemiallinen kinetiikka, reaktion mekanismi, 7. Liuosten ominaisuudet, 8. Johdatus spektroskopiaan ja radiokemiaan.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot n. 30 oppituntia verkossa viikolla 2 – 8 / 2021, monivalintatehtävät, kotilaskut, tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella tammikuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kemian peruskurssi 4 4 op

Turun yliopisto

Sisältö: Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen perusteet ja tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yksinkertaisen yhdisteiden nimeäminen, orgaanisten yhdisteiden rakenteen kuvaaminen rakennekaavojen ja perspektiivikaavioiden avulla. Rakenteeseen liittyvien peruskäsitteiden tunteminen, tyypillisimpiin yhdisteryhmiin kuuluvien yhdisteiden ominaisuudet ja reaktiot, reaktioiden ja tyypillisimpien reaktiomekanismien esittäminen kaavioiden avulla. Reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen. Yleisimpien biomolekyylien rakenne ja yksinkertaiset kemialliset reaktiot. Sisältö: 1. Orgaanisten yhdisteiden rakenteiden ja reaktioiden kuvaaminen, 2. Alkaanit, 3. Stereokemia, 4. Alkeenit ja alkyynit, 5. Aromaattiset yhdisteet, 6. Karbonyyliyhdisteet, 7. Organohalidit, 8. Alkoholit, 9. Amiinit, 10. Biomolekyylit.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5.2020 – 28.2.2021. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Luennot verkossa viikoilla 10 – 17 / 2021, koti- ja monivalintatehtävät, tentti. Mikäli opiskelijoita on riittävästi, järjestetään opistolla lisäksi opintoryhmätyöskentelyä arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa. Opintoryhmän ohjaajana toimii FM Juuso Sääksvuori. Kurssin opiskelu alkaa opintoryhmän yhteisellä kokoontumisella maaliskuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 130 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kemian perusteet 5 op

Helsingin yliopisto

Sisältö: Kemian peruskäsitteet, kemialliseen kaavaan ja reaktioyhtälöön liittyvät laskut, kaasut, lämpökemia, atomin rakenne ja kemiallinen sidos, liuosten ominaisuuksia, kemiallinen tasapaino, happo- emästasapaino, heterogeeninen tasapaino, sähkökemia, orgaanisen kemian perusteet, funktionaaliset ryhmät.
Kurssin jälkeen; Opiskelija hallitsee atomin perusrakenteen ja tavallisimmat atomimallit sekä käsiteet atomi, molykyyli ja ioni sekä osaa soveltaa atomin elektronirakennetta alkuaineiden sijoittamisessa jaksolliseen järjestelmään ja pystyy päättelemään alkuaineen perusominaisuuksia sen perusteella. Opiskelija osaa kirjoittaa tasapainotetun reaktioyhtälön ja tunnistaa tavallisimmat reaktiotyypit sekä osaa soveltaa reaktioyhtälöä yksinkertaisissa stoikiometrisissa laskuissa. Opiskelija hallitsee tavallisimmat sidostyypit ja osaa päätellä sidostyypin kahden alkuaineen välillä sekä osaa päätellä sidosgeometrian keskusatomin ympärillä. Opiskelija hallitsee kemiallisen tasapainon käsitteen ja osaa soveltaa sitä yksinkertaisissa happo- emäs- ja liuokoisuuslaskuissa ja lisäksi hallitsee käsitteet: happo, emäs, pH, pOH , happovakio, emäsvakio ja puskuriliuos sekä osaa soveltaa niitä yksinkertaisissa laskuissa. Opiskelija tuntee termodynamiikan, kaasujen ja sähkökemian peruskäsiteet ja kaavat sekä osaa soveltaa niitä laskuissa. Opiskelija osaa nimetä tavallisimmat orgaaniset yhdisteet ja tuntee orgaanisten yhdisteiden funktionaaliset ryhmät ja tavallisimmat reaktiotyypit.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso maatalous- ja ympäristötieteiden opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Kurssi suoritetaan verkkokurssina sekä viikoittaisena tutorryhmätyöskentelynä (lähiopetusta noin 25 oppituntia). Kurssi jakautuu kuuteen 1 viikon mittaiseen pakettiin. Kurssin opiskelu alkaa viikolla 36/2020. Syyskuussa käydään läpi puolet materiaalista (ensimmäiset kolme kurssiviikkoa) ja syyskuun viimeisellä viikolla pidetään ensimmäinen välikoe Moodlessa. Lokakuussa käydään läpi toisen kurssiosan kolmen viikon osuus, minkä jälkeen on toinen välikoe. Kurssi päättyy viikolla 43/2020. Jokaisen kurssiviikon aikana opiskelijat suorittavat omaan tahtiin kuusi Moodle-oppituntia käyden näin ohjatusti läpi koko kurssiaineiston verkko-opiskeluna.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Kotieläintuotannon perusteet 5 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Kotieläintuotannon perusteet -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Kurssilla käsitellään mm. seuraavia aiheita: kotieläintuotannon laajuus ja merkitys Suomessa, kotieläinten hyvinvoinnin perusteet, eläinaineksen kehittäminen, tuotantoeläinten ravitsemus ja hoito, kotieläintuotannossa käytettävä teknologia. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa kuvata kotieläintuotannon edellytykset ja laajuuden Suomessa, osaa kuvata kotieläintuotantoon liittyvät ravitsemuksen, jalostuksen, biotekniikan ja teknologian peruskäsitteet, osaa kuvata tärkeimmät tuotantomuodot, osaa kuvata kotieläinten hyvinvoinnin perusedellytykset

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso maatalous- ja ympäristötieteiden opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: 36 oppituntia kontaktiopetusta, 4 tuntia harjoituksia, 8 t vierailuja, 80 t itsenäistä työskentelyä. Kurssin suoritus alkaa tammikuussa 2021 ja kestää toukokuulle 2021, lähiopetus on arkipäivisin. Hyväksytysti suoritetut tentit, navettademot ja harjoitukset. Kurssin opettajina toimivat Kimmo Nissinen ja Virpi Norja.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Maatalousekonomian perusteet 1 2 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Maatalousekonomian perusteet 1 -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Opintojaksolla tutustutaan poliittisen taloustieteen perusteisiin ja politiikan muodostumiseen, Suomen maatalouden rakenteeseen, tulonmuodostukseen ja maatalouden kytköksiin muuhun yhteiskuntaan, Suomen maatalouden ja maatalouspolitiikan kehitykseen sekä maatalouspolitiikan kansainvälisiin vaikutuksiin.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso maatalous- ja ympäristötieteiden opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Kurssi suoritetaan verkkokurssina syyskaudella 2020, aikataulu tarkentuu myöhemmin. Opiskeluun kuuluu 14 oppituntia tutorryhmätyöskentelyä (oppitunnit arkipäivisin), luentomateriaalien ja -tallenteiden läpikäyntiä Moodlessa sekä itsenäistä työskentelyä. Tentti ja Moodle-harjoitukset.

Hinta: 145 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Maatalousekonomian perusteet 2A 3 op

Helsingin yliopisto

Sisältö; Maatalousekonomian perusteet 2a -opintojakso kuuluu osana Helsingin yliopiston maataloustieteiden perusopintoihin. Opintojaksolla tutustutaan maatalouden liiketaloustieteen keskeisiin käsitteisiin ja niiden pohjalta laadittaviin laskelmiin, joita tarvitaan mm. maatalousharjoittelusta tehtävän raportin laatimisessa. Kurssin jälkeen opiskelija tuntee maatalouden liiketaloustieteen peruskäsitteet ja kykenee soveltamaan niitä eri asiayhteyksissä. Kurssilla opitaan tuotantoekonomian perusteet sekä tutustutaan yleisimpiin tuotannon suunnittelussa ja seurannassa käytettyihin laskelmiin.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso maatalous- ja ympäristötieteiden opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Kurssi suoritetaan syyskaudella 2020, aikataulu tarkentuu myöhemmin. Kurssilla on viikoittaista tutorryhmätyöskentelyä (arkipäivisin), jossa käydään läpi kurssin Moodle-alueen materiaaleja ja luentokirjallisuutta. Opiskelijat tekevät kurssin laskuharjoitukset sekä muut tehtävät, mitkä käydään läpi tutorryhmässä. Loppukuulustelu.

Hinta: 170 €

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Tietojenkäsittelytieteet perusopinnot 23 op

Turun yliopisto

Sisältö: Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot on tarkoitettu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita tietojenkäsittelystä teorian ja käytännön näkökulmasta. Tavoitteena on, että opintojen jälkeen opiskelija tuntee tietojenkäsittelyn eri osa-alueet, tieteenalan keskeiset asiat ja käsitteet, ymmärtää algoritmisen ongelmanratkaisun ja siihen liittyvät käsitteet, hallitsee olio-ohjelmoinnin periaatteet ja osaa kirjoittaa olio-ohjelmia sekä määritellä omia tietotyyppejä Java-kieltä käyttäen, ymmärtää tietokoneen toimintaperiaatteen lähtien loogisten piirien tasolta ja tuntee joitakin ns. tekoälyyn liittyviä keskeisiä strategioita. Ohjelmoinnin osuus opinnoissa on laaja. Pitkäntähtäyksen tavoitteena on antaa sellaiset perusvalmiudet, joilla uuden oppiminen onnistuu helposti nopeasti kehittyvällä tietotekniikan alalla. Sovellusohjelmien tunteminen ja ’nappulatekniikan’ osaaminen ei tähän riitä, vaan asioihin tulee perehtyä pintaa syvemmältä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista:

Tietojenkäsittelyn perusteet I 3 op, suoritus syys-lokakuussa 2020
Tietojenkäsittelyn perusteet I, tentti 2 op, suoritus syys-lokakuussa 2020
Ohjelmoinnin perusteet 5 op, suoritus marras-joulukuussa 2020
Algoritmien ja ohjelmoinnin peruskurssin harjoitustyö 1 op, suoritus marras-joulukuussa 2020
Olio-ohjelmoinnin perusteet 5 op: suoritus tammi-maaliskuussa 2021
Olio-ohjelmoinnin perusteiden harjoitustyö 2 op: suoritus tammi-maaliskuussa 2021
Tietojenkäsittelyn perusteet II 5 op: suoritus maalis-huhtikuussa 2021

Katso myös jakson testimateriaali

Kohderyhmä: Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot tarjoavat ylioppilaille ja kolmivuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneille mahdollisuuksia hakea avoimen yliopiston väylän kautta Turun yliopiston tietojenkäsittelytieteiden FM-koulutusohjelmaan tai Tietotekniikan DI-koulutukseen ilman valintakoetta. Väylien opiskelijakiintiöt ovat suuret! Väyläopinnoista lisätietoja täällä

Tietojenkäsittelytieteen perusopinnot sisältyvät opistomme tietojenkäsittelytieteen opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista tietojenkäsittelytieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot tuettuna opiston järjestämällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä kokoontuu opistolla tuutor-opettajan johdolla arkipäivisin noin 1-2 kertaa viikossa. Opinnot alkavat infotilaisuudella, johon on osallistumisvelvoite, tilaisuus järjestetään verkossa syyskuun 2020 alussa, aika tarkentuu myöhemmin. Opintoryhmän toiminta aloitetaan viikolla 34/2020.

Hinta: 310 €

Opintovaatimukset

 


Tilastollinen tietojenkäsittely / SPSS-kurssi 2 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Kurssin tavoitteena on SPSS-ohjelman käytön perusteiden osaaminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa muodostaa SPSS havaintoaineiston, osaa kuvailla havaintoaineistoa ja muuttujien välisiä riippuvuussuhteita taulukoiden, graafien ja peruskursseilla opittujen tunnuslukujen avulla, osaa soveltaa tilastollisen päättelyn perusmenetelmiä yksinkertaisissa sovellustilanteissa sekä osaa siirtää taulukot ja kuvat tekstinkäsittelyohjelmaan. Tilastomenetelmien perusteet tulisi hallita ennen kurssille osallistumista.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 15 oppituntia joka antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen tammikuussa 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 50€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua)

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Tilastomenetelmien peruskurssi 6 op

Jyväskylän yliopisto

Sisältö: Tilastomenetelmien peruskurssilla opit perusasioita tilastotieteen hyödyntämisestä tutkimuksen teossa. Kurssin aluksi lähdetään liikkeelle empiirisen aineiston hankintamenetelmistä ja mielenkiinnon kohteena olevien ominaisuuksien mittaamisesta. Sen jälkeen tutustutaan yhden ja kahden muuttujan arvojen kuvailuun graafisesti ja tunnusluvuin ja tunnuslukujen tulkintaan. Myös tilastollisen päättelyn perusteet tulevat tutuksi todennäköisyyslaskennan keinoin. Varsinaisessa tilastollisessa päättelyssä käydään läpi estimoinnin perusteita ja keskeisiä tilastollisia testejä ja analyysimenetelmiä, joiden avulla tutkitaan esim. keskiarvojen eroa ja muuttujien välisiä riippuvuuksia.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 15.8.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opintoryhmätyöskentely n. 60 oppituntia. Ryhmä antaa tukea verkko-opintoina suoritettavalle kurssille. Opintoryhmä kokoontuu arkipäivisin 1-2 päivänä viikossa alkaen viikolla 35/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 100€ (ei sisällä yliopiston rekisteröitymismaksua)

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Ympäristötieteen perusopinnot 25 op

Turun yliopisto

Sisältö: Haluaisitko vaikuttaa ympäristöasioihin? Oletko kiinnostunut ympäristöalan työtehtävistä? Ympäristötieteen opinnoilla voit hankkia monialaista, tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa. Ympäristötiede tutkii ympäristön tilaa ja siihen vaikuttavia tekijöitä niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Se tuottaa päätöksentekijöiden käyttöön tietoa, jota voidaan hyödyntää ympäristön tilan parantamiseksi. Ala on korostetusti monitieteinen – luonnontieteellisen tiedon lisäksi opintoihin sisältyy yhteiskunta- ja oikeustieteelliset näkökulmat. Tästä kertovat myös erityisalojen nimikkeet kuten ympäristöbiologia, ympäristökemia, ympäristöhistoria ja ympäristöjuridiikka.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Maailmanlaajuiset ympäristöongelmat 5 op
Ympäristön kemikalisoituminen ja päästöjen hallinta 5 op
Ympäristö ja yhteiskunta 5 op
Ympäristöekologia ja luonnonsuojelu 5 op
Ympäristötieteen kirjallisuus 5 op

Kohderyhmä: Ympäristötieteen opinnot sopivat kaikille ympäristönsuojelusta ja omasta elinympäristöstään kiinnostuneille. Tutkintoon tähtääville opinnot tarjoavat mahdollisuuden hakea ympäristötieteen tutkinto-ohjelmaan (LuK) avoimen yliopiston väylän kautta. Avoimessa yliopistossa voi opiskella suurimman osan LuK-tutkintoon kuuluvista opinnoista. Väyläopinnoista lisätietoja täällä.

Ympäristötieteen perusopinnot sisältyvät opistomme maatalous- ja ympäristötieteiden opintolinjan opintoihin. Linja mahdollistaa päätoimisen opiskelun. Katso lisää linjan esittelystä täältä. Opintolinjan opiskelijat eivät maksa avoimen yliopiston opintomaksuja vaan opinnot sisältyvät linjan opintomaksuun. Opintolinjalle haku 31.7.2020 mennessä. Jos haet opintolinjalle, erillistä avoimen yliopiston ilmoittautumista ympäristötieteen perusopintoihin ei enää tarvitse tehdä.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset opinnot tuettuna opiston järjestämällä opintoryhmätyöskentelyllä. Opintoryhmä kokoontuu tuutor-opettajan johdolla opistolla arkipäivisin noin 1-2 kertaa viikossa. Opinnot alkavat infotilaisuudella syyskuussa 2020, aika tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 400 € (25 op suoritus). Yksittäisten opintojaksojen (5 op) suorituksista peritään 100 euroa / 5 op.

Opintovaatimukset

 


Tietojenkäsittelytieteen / Ympäristötieteen väylä yliopistoon

Tietojenkäsittelytieteen väylä, lisätietoja täällä

Ympäristötieteen väylä, lisätietoja täällä

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu