lainaus

Kiinnostaako filosofia, kielet, viestintä, historia sekä perinteet ja vieraiden kulttuurien ymmärtäminen.

Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

ep-lintu

Etusivu » Koulutustarjonta » Avoin yliopisto-opetus » Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

Liikunta-, lääke- ja terveystieteet

 

Sivuja päivitetty 14.5.2020. Tiedot tarkentuvat kesän aikana. Muutokset mahdollisia.

 


Farmasian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Haluatko tietää miten lääkkeet vaikuttavat tai mihin niiden haittavaikutukset perustuvat? Mitkä seikat erottavat lääkkeen muista hyödykkeistä? Farmasian perusopinnoissa tutustut laaja-alaisesti farmasian eri osa-alueisiin. Opit perusteet lääkeaineiden kemiasta, lääkevalmistuksen teoriasta, lääkkeiden vaikutuksesta, niiden tehosta ja turvallisuudesta sekä lääkkeistä terveydenhuollon näkökulmasta.

Opinnot koostuvat 7 opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Farmasian yleinen ja epäorgaaninen kemia 4 op
Solubiologia farmasian opiskelijoille 3 op
Fysikaalinen farmasia 2 op
Perusfarmakologia 3 op
Lääkkeiden antoreitit ja farmakokinetiikka 4 op
Lääkkeet terveydenhuollossa 5 op
Lääkeaineiden orgaaninen kemia 4 op

Kohderyhmä: Jokainen meistä tarvitsee joskus lääkkeitä ja perustietoa niiden käytöstä. Lääkkeiden järkevä käyttö on kaikkia koskettava kansalaistaito ja oleellinen osa terveydenhoitoa. Voit hyödyntää farmasian perusopintoja, jos olet terveydenhuollon ammattilainen ja haluat kehittää tai päivittää omaa ammatillista osaamistasi, tai olet kiinnostunut farmasiasta tai farmasian opinnoista. Opinnot soveltuvat esimerkiksi:
sosiaali- ja terveysalan toimijoille (ml. lähihoitajat, sairaan- ja terveydenhoitajat) lääkeosaamisen lisäämiseen, lääkealalla toimiville, joilla ei ole farmaseuttista tai lääketieteellistä koulutusta, farmaseuttisen koulutuksen omaaville, jotka haluavat päivittää perusosaamistaan, farmasian yliopisto-opintoihin ja tutkintoon tähtääville, opiskelijoille sivuaineopinnoissa hyödynnettäväksi sekä muille aiheesta kiinnostuneille

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso lääketieteen opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 2.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella viikolla 35/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 380 €, yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Gerontologian perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Gerontologian perusopinnoissa on kehitetty sisältöjä, jotka vastaavat vahvemmin käytännön työelämässä tarvittavaan osaamiseen. Ajankohtaisista teemoja ovat muun muassa: Iän mukanaan tuomien elimistön muutosten erottaminen sairauksista, akuutisti sairastunut ikääntynyt ja kiputilanteet, hyvän lääkehoidon ja ravitsemuksen periaatteiden tunnistaminen iäkkäillä, vanhuspalvelujärjestelmän ja sen ohjausmekanismien tuntemus sekä asiakkaan itsemääräämisoikeus, muistisairauksien ennaltaehkäisy, vanhuuden ja vanhenemisen moninaisuuden huomioiminen yhteiskunnallisena ja kulttuurisena ulottuvuutena sekä yksilön elämänkulkuun vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen.

Gerontologian perusopinnot tarjoavat perustiedot vanhuuteen ja vanhenemiseen liittyvistä ilmiöistä ja vanhuudentutkimuksen monitieteisistä lähtökohdista. Opinnoissa johdatetaan realistisen ja kriittisen, tutkittuun tietoon perustuvan näkemyksen omaksumiseen vanhuudesta, ikääntymisestä ja näiden suhteesta terveyteen, sairauteen sekä yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ilmiöihin.

Opinnot koostuvat 5 opintojaksosta joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Johdatus gerontologiaan 2 op
Vanheneminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä 6 op
Iäkkään hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistäminen 6 op
Katsaus palvelujärjestelmiin ja eettisiin kysymyksiin 5 p
Vanhuuden sairaudet ja lääkehoito 6 op

Kohderyhmä: Opinnot on hiljattain uudistettu sisällöllisesti ja uudistuksessa on huomioitu entistä vahvemmin käytännön vanhustyössä ja sen rajapinnoilla työskentelevien asiantuntijoiden (lähihoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, sosiaalityöntekijät, fysioterapeutit, toimintaterapeutit, palveluohjaajat, lähiesimiehet, toiminnanjohtajat, vapaaehtoistyöntekijät, lääkealan osaajat, iäkkäiden ravitsemuspalveluista vastaavat) osaamistarpeiden vahvistaminen ja työn laaja-alainen kehittäminen. Opinnot vahvistavat käytännön vanhustyössä toimivien tietoutta ja laajentavat hallinto- ja suunnittelutehtävissä työskentelevien näkökulmia ikääntymisestä laaja-alaisena ilmiönä. Opintojen suorittaminen vahvistaa opiskelijan kykyä etsiä, arvioida ja soveltaa gerontologian alan tietoa ja synnyttää siten alan asiantuntijuutta. Gerontologian perusopintokokonaisuus on myös hyödyllinen ja ajankohtainen sivuaine yliopiston eri pääaineiden opiskelijoille.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso sosiaali- ja terveysalan opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 24.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella viikolla 36/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 380 € , yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopinnot 25 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Lasten ja nuorten psyykkinen pahoinvointi ja mielenterveyden ongelmat ja häiriöt ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Erilaisten ongelmien on todettu herkästi kasautuvan samoihin perheisiin. Varhainen puuttuminen lasten ja nuorten mielenterveyden ongelmiin ja vanhempien tukeminen kasvatustehtävässä voi ehkäistä ongelmien kasautumista. Lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden huomiointi eri ympäristöissä voi edelleen edesauttaa lasten ja nuorten selviytymistä rakentavalla tavalla kasvuun liittyvistä kehitysvaiheista ja niiden haasteista. Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi perusopintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää perinnöllisten ominaisuuksien, ympäristötekijöiden sekä vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Oppiaineen tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ymmärrystä ja tietoa monista, samanaikaisesti lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän päivän haasteita lasten ja nuorten moninaisella tehtäväkentällä.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja sen häiriintyminen 5 op
Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet 5 op
Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja nuoruudessa 5 op
Oppiminen ja koulusuoriutuminen 5 op
Terveyspalvelut ja sosiaalityö lapsen, nuoren ja perheen tukena 5 op

Kohderyhmä: Tämä monitieteinen oppiaine on suunnattu kaikille kasvatustyötä tekeville: lasten ja nuorten vanhemmille ja isovanhemmille sekä terveys-, sosiaali-, kasvatus-, ja nuorisotyötä tekeville henkilöille kuten opettajille, koulunkäyntiavustajille, päivähoitajille, kerhonohjaajille, valmentajille, sairaanhoitajille sekä näiden alojen opiskelijoille.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 21.9.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Itsenäiset verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna opistolla järjestettävällä vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opinnot alkavat opintojen perehdytyksellä sekä ensimmäisen opintojakson lähiopetuksella viikolla 40/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin. Jaksojen opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat.

Hinta: 380 € , yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

 


Psyykkiset traumat 3 op

Turun yliopisto

Sisältö: Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tavoitteena on antaa valmiuksia kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen ja tukemiseen. Käsiteltävinä asioina mm. kriisien kulku ja traumasta selviytymisen keinot, trauman vaikutukset ihmisen hyvinvointiin, trauman asteen arviointimenetelmät, selviytymiskeinot traumaattisen tapahtumien/traumaattisen historian kanssa, kriisissä olevan ihmisen kohtaaminen ja tukeminen sekä traumahoito ja päihdekuntoutus.

Opintojakso soveltuu ammattitaidon kehittämiseen henkilöille, jotka työssään tai opinnoissaan tarvitsevat opintojaksojen sisältöön liittyvää tietoa sekä yleissivistäväksi koulutukseksi kaikille aiheesta kiinnostuneille. Opintojakso kuuluu lääketieteen koulutusohjelman valinnaisiin opintoihin ja hyväksytään osaksi Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan perustutkintojen valinnaisia opintoja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 12.10.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Opetus koostuu asiantuntijaluennoista sekä kahdesta paneelikeskustelusta. Oppimateriaali ja tehtävät ovat Moodle – verkko-oppimisympäristössä. Opintojakson luennot välitetään oppilaitoksiin reaaliaikaisesti Moodlen kautta. Alustava aikataulu:

Vko 40 – 44 Itsenäinen tutustuminen opintojakson kirjallisuuteen
Vko 43/2020 Opintojen aloituskokoontuminen Opistolla
Vko 44 la – pe 24. – 30.10.2020 alkutentti Moodlessa
TEEMA I – Traumat yksilön näkökulmasta
Vko 45 ti 3.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Traumatisoituminen, persoonallisuushäiriöt ja persoonaltaan traumatisoituneen kohtaaminen, professori Jyrki Korkeila
Vko 46 Opintoryhmä Opistolla
Vko 47 ti 17.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Traumojen hoito, Psykologi, Psykoterapeutti VET Soili Poijula
TEEMA II – Traumat yhteiskunnan näkökulmasta
Vko 48 luennoitsija ja aikataulu ilmoitetaan myöhemmin
Vko 48 ti 24.11.2020 klo 16.15 – 17.45 Vakava traumatisoituminen psykososiaalisena ilmiönä: Systeemisestä sorrosta kansainväliseen suojeluun, psykologi Stephen Lord
Vko 48 Opintoryhmä Opistolla
Oppimispäiväkirjan palautus vko 50 pe 11.12.2020 mennessä.

Hinta: 140 €

Opintovaatimukset

 


Ravintofysiologia 4 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Energia- ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatus, aineenvaihdunta ja tehtävät elimistössä. Ruoansulatuksen, ravintoaineiden aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätely. Kurssin käytyään opiskelija osaa määritellä energiaravintoaineiden ja olennaisimpien suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden vaikutukset elimistössä. Hän osaa kuvata pääpiirteissään energiaravintoaineiden ja suojaravintoaineiden ja muiden ruoan sisältämien yhdisteiden ruoansulatuksen, aineenvaihdunnan ja ravinnonoton säätelyn.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 31.12.2020. Ilmoittautumislinkki.

Opiskelu: Verkko-opinnot; verkkotallenteet, oppimistehtävät, vertaistyöskentely. Kurssin suoritus alkaa yhteisellä aloituskokoontumisella kevätkaudella 2021, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 80 €.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 


Terveysliikunnan (liikuntalääketiede) perusopinnot 30 op

Itä-Suomen yliopisto

Sisältö: Opinnoissa tarkastellaan liikunnan, fyysisen kunnon sekä ravinnon ja terveyden välisiä yhteyksiä. Opinnoissa perehdytään muun muassa fyysiseen suorituskykyyn ja terveyskuntoon vaikuttaviin tekijöihin ja terveysliikuntaan. Opintokokonaisuuden nimi vaihtui 1.8.2019, entinen nimi oli liikuntalääketieteen perusopinnot. Opinnot suoritettuaan opiskelija osaa kuvata pääpiirteissään ihmisen elimistön rakenteen ja toiminnan, osaa selittää lihastyön energia-aineenvaihdunnan ja hermo-lihasjärjestelmän toiminnan sekä ihmiskehon kuormittuminen erilaisissa tilanteissa, tuntee pääpiirteissään liikunnan merkityksen ihmisen terveydelle ja toimintakyvylle eri elämänvaiheissa, osaa kuvata liikunnan, fyysisen kunnon, ravitsemuksen ja terveyden väliset yhteydet sekä soveltaa oppimaansa ihmisten terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen, osaa kuvata liikunnan välittömät ja pitkäaikaiset vaikutukset elimistöön terveellä henkilöllä ja erilaisissa sairauksissa, osaa määritellä terveyskunnon käsitteen sekä tulkita ja soveltaa keskeisimpiä terveyskuntotestien mittaustuloksia, tuntee väestön terveysliikuntasuositukset eri ikäryhmille ja liikuntasuositukset eri sairauksissa sekä osaa selittää liikunnan annostelun fysiologisen perustan ja osaa esittää keskeisimmät liikuntaan liittyvät turvallisuuskysymykset.

Perusopinnot koostuvat seuraavista jaksoista, joita voi suorittaa myös yksittäisinä opintoina:
Solun rakenne ja toimintaperiaatteet 5 op
Sydämen, keuhkojen ja munuaisten toiminta 4 op
Liikuntafysiologian perusteet 4 op
Terve urheilija kunnossa kaiken aikaa 4 op
Liikunta- ja urheiluvammojen ennaltaehkäisy 4 op
Terveyskunto ja terveysteknologian sovellukset 5 op
Ravitsemus ja liikunta 4 op

Kohderyhmä:
Opinnot sopivat liikunnanohjaajille ja – opettajille sekä muille liikunnan ammattihenkilöille, terveydenhuollon eri tehtävissä työskenteleville, terveyden edistämistyötä tekeville, urheiluvalmentajille ja kaikille liikunnasta kiinnostuneille. Perusopintojen tavoitteena on tuottaa taitoja, joita tarvitaan liikunta-, kasvatus/opetus- sekä terveys- ja sosiaalialoilla edistettäessä väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa.

Kiinnostaako päätoiminen opiskelu? Katso sosiaali- ja terveysalan opintolinja.

Ilmoittautuminen: Ilmoittautumisaika 14.5. – 20.8.2020. Ilmoittautumislinkki. Myös yksittäisien opintojaksojen suoritukseen voi ilmoittautua; opintojaksoille tulevat ilmoittautuvat perusopintoihin ja ilmoittautumislomakkeen ”Muita lisätietoja” kohdassa täsmentävät kurssit, joita ilmoittautuminen koskee.

Opiskelu: Verkko- ja monimuoto-opinnot tuettuna vapaaehtoisella opintoryhmätyöskentelyllä. Opettajina toimivat Itä-Suomen yliopiston opettajat. Opinnot alkavat kaikille yhteisellä aloituskokoontumisella viikolla 35/2020, ajankohta tarkentuu myöhemmin.

Hinta: 380 € , yksittäisien jaksojen suoritus 20€ / opintopiste.

Opintovaatimukset: linkki tulossa.

 

 


Terveystieteiden väylä yliopistoon

Katso lisää tietoja täältä.

 

 

Ennakkotieto. Muutokset mahdollisia.

LISÄTIETOJA

Virpi Pihlajamäki (opintosihteeri)
puh. 044 432 5641 tai virpi.pihlajamaki@epopisto.fi

Jaa sivu